למה אנחנו ?
המערכת שלנו מבצעת השוואת מחירים אמתית בזמן אמת!
 • חברות הובלה מומלצות מגישות ,לכם הצעת מחיר מדויקת בהתאם לתכולה שהזנתם.
 • בסיום זמן המכרז, תקבלו הודעה לנייד עם התוצאות. (מכרז נמשך לכל היותר שעה אחת!)
 • תוכלו להשוות בין מחיר, דירוג, חוות דעת, ותק, ביטוחי תכולה בקלות ובמהירות.
 • לאחר בחירת ההצעה הטובה ביותר, ישלח אליכם טופס הזמנה סופי לדוא"ל.

תקנון אתר getmoving- השוואת מחירי הובלה חינם ללא תשלום 

 1. אנו מודים לך על שבחרת להשתמש באתר. השימוש באתר זה getmoving.co.il (הלן: "האתר"), על ידך, המשתמש (להלן: "משתמש"), באמצעות הרשמה לאתר / פתיחת מכרז באתר ו/או ביצוע הזמנת שירות באתר בין בתשלום ובין שלא בתשלום, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו ע"י חברת "תתחיל לזוז" בע"מ ובשמה האנגלי get moving ltd ח.פ. 514919893 שכתובתה רח' דב פרידמן 2 רמת גן (להלן: "תתחיל לזוז"). במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן (להלן :"תנאי השימוש") עליך להימנע משימוש באתר ובשירותים המוצעים בו. כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת, כי הוא מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם במלואם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד "תתחיל לזוז", האתר, בעלי האתר, מנהליו, דירקטורים, נושאי משרה בהם, סוכניהם, שלוחיהם, עובדיהם או מי מטעמם בנוגע לתנאי השימוש שלהלן.
 2. "תתחיל לזוז" שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר וביחיד לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ונשים כאחד ובהתאם בלשון רבים (להלן:"תנאי השימוש").
 3. האתר מהווה גורם מקשר בין המשתמש צורך השירות/מבקש השירות באמצעות האתר מצד אחד בין ברבים ובין ביחיד בין כלקוח פרטי ובין כלקוח עסקי כהגדרתו בתנאי שירות אלו שייקרא בהם ("משתמש") והמעוניין לקבל שירות מבין השירותים הקיימים באתר מאת ספקי השירות, בין ביחיד ובין ברבים, שיקראו בהסכם תנאי שימוש אלו ("ספק השירות "), מצד שני, על מנת לאפשר למשתמש לקבל את הצעת המחיר הטובה ביותר עבורו מאת אחד מספקי השירות באתר לצורך ביצוע השירותים על פי בחירתו של המשתמש. (להלן: ה"שירותים").
 4. האתר הינו רכושה הבלעדי של החברה, הקיים לצורך קישור בין המשתמש מכל סוג שהוא ובין ספקי השירות, ו"תתחיל לזוז" כגוף המפעיל את האתר, לרבות האתר, אינה מהווה בשום מקרה ספק שירות ואינה מעורבת בין במישרין ובין בעקיפין בעסקה שנסגרת ומתבצעת בין ספק השירות ובין המשתמש.
 5. תנאי שימוש אלו יחולו על כל שימוש מצד המשתמש בין שהוא שיעשה בתחומי מדינת ישראל ובין מחוצה לה. ידוע למשתמש שתנאי השירות מהווים הסכם משפטי מחייב עם "תתחיל לזוז". במידה ויעשה שימוש באתר זה על ידי המשתמש במדינה אחרת שהרי ידוע למשתמש והוא מסכים לכך, כי קבלת תנאי שירות אלו כמוהם כקבלת השירות של אותה מדינה אחרת ועל המשתמש חלה האחריות לבדוק את תנאי וחוקי אותה מדינה, אם קיימים כאלה, לפני שהוא עושה שימוש באתר "תתחיל לזוז".
 6. בכפוף להסכמת המשתמש ואישור קבלת תנאי השירות על ידי המשתמש, תתחיל לזוז מאפשרת למשתמש לעשות שימוש באתר בכפוף לכך, כי השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו יהיה שימוש מוגבל ולא בלעדי, בלתי עביר ו/או כזה המאפשר הענקת רישיונות משנה, לעשות שימוש באתר ובשירותים המוצעים בו מעת לעת באמצעות מכשיר נייד או מחשב, או כל מכשיר אחר, אשר תואמים את דרישות השירותים. המשתמש מסכים לכך ומודע לכך, כי תתחיל לזוז אינה אחראית לכך שהשירותים יהיו תואמים למכשיר הנייד או למחשב או לכל מכשיר אחר בו עושה המשתמש שימוש לצורך גלישה באתר .

הרשמה לאתר וכשרות השימוש בו:

 1. כל משתמש יכול לעשות שימוש באתר כל עוד הוא מקבל ומסכים לתנאי השירות שבו. "תתחיל לזוז" שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאפשר גישה לאתר למשתמש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בתנאי שאינן חורגות מהוראות החוק. במידה ונחסמה הגישה עבור משתמש לאתר כאמור, לא יהיה רשאי המשתמש לשוב ולהירשם באתר תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה, ככל שתהיה כזו.
 2. המשתמש יודע, כי רישום לאתר תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי חוק.
 3. ההרשמה לאתר לרבות יצירת שם המשתמש והסיסמא הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, בתמורה או שלא בתמורה. על משתמש חלה החובה לאבטח באופן אישי את הסיסמא המתקבלת מהאתר והוא אחראי באופן מלא לכל פעולה הנעשית מתוך החשבון שלו. תתחיל לזוז לא תהיה אחראית לכל נזק כלשהו שייגרם בשל פריצה לחשבון שנגרמה בעקבות רשלנות של משתמש בשמירה על הסיסמא שלו.
 4. המשתמש מצהיר בזאת, כי הינו בעל כשרות משפטית על פי חוק להשתמש באתר זה ולהתחייב בחוזה כזה או אחר הנובע מהשימוש באתר ו/או ברכישת שירותים מכל מין וסוג בהתאם לדין באמצעות האתר ו/או דרכו. מובהר בזאת, כי השימוש באתר ע"י קטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. ככל שמשתמש הינו מתחת לגיל 18, הוא נדרש לבקש מהוריו או מהאפוטרופוס החוקי שלו רשות לפני השימוש באתר, והשימוש באתר על ידו יהא רק לאחר שהוריו או האפוטרופוס החוקי שלו קראו בעיון רב את תנאי השימוש והסכימו להם עם קבלתם ו/או עם הזמנת אחד מהשירותים באמצעותו. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה על המשתמש, הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו בלבד, והמשתמש לרבות הוריו ו/או האפוטרופוס החוקי שלו פוטר בזאת את "תתחיל לזוז" מכל אחריות בקשר לכך. במידה ולא התקבל אישור מפורש כאמור מהאפוטרופוס של המשתמש הקטין, על המשתמש הקטין להימנע מלעשות כל שימוש באתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותו. "תתחיל לזוז" אינה בודקת מראש את זהות המשתמש ולא תהיה לה כל אחריות בגין כל טענה או תביעה או דרישה של צד שלישי כנגד אותו משתמש או אחריות כלשהי לנזקים הנטענים ע"י משתמש שפעל בניגוד לאמור בתנאי שירות אלו.
 5. ככל שההרשמה באתר הינה בשם תאגיד, על התאגיד האחריות המלאה כי יוצר החשבון בשם התאגיד הינו בעל הסמכות כדין לעשות כן. "תתחיל לזוז" אינה בודקת מראש את זהות המשתמש ולא תהא לה כל אחריות בגין כל טענה או תביעה או דרישה של צד שלישי כנגד אותו משתמש או אחריות כלשהי לנזקים הנטענים ע"י המשתמש. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים שימוש אישי ובלבד שהשימוש נועד למטרות חוקיות ועומד בהוראות תנאי השימוש ובהוראות הדין,הרלוונטיות לכל מקרה ומקרה .על המשתמש עליו חלה האחריות הבלעדית לשימוש באתר וחל עליו איסור לעשות שימוש מסחרי באתר, לרבות גביית תשלום כלשהו עבור שירותים המוצעים באתר, או כל שימוש אחר שאינו אישי, אלא אם צוין אחרת במפורש בהוראה מהוראות תנאי השימוש או מהוראות אחרות שיופיעו באתר המאפשרים שימוש שכזה, מטעם "תתחיל לזוז".
 6. חלה חובה על המשתמש וחרף העובדה ש"תתחיל לזוז" הינה גורם מקשר בלבד בין המשתמש לספקי השירותים, להתייחס לספקי השירותים בכבוד, ולא לגרום להם ו/או לרכושם נזק וכן לא לעסוק בפעילות לא חוקית, מאיימת או מטרידה במהלך השימוש בשירותיהם ו/או ברכושם.
 7. עלות השימוש באתר לצורך הזמנת השירותים באמצעות האתר ולצורך הרשמה איננו כרוך בתשלום. ככל שתתחיל לזוז תבקש לגבות בעתיד תשלום כלשהו בגין ההרשמה ו/או שימוש מסוים באתר ו/או בשירותים המסופקים דרכו מאת המשתמש, תתפרסם על כך הודעה באתר. על מנת לבקר באתר אין צורך בהרשמה. אולם, על מנת להשתמש בשירותים המוצעים על ידו יש צורך בהרשמה. במסגרת ההרשמה תתבקש/י למסור מידע אישי שלך, לדוגמא: שם, מספר טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני. אינך מחויב/ת למסור פרטים אלה אך דע/י לך כי לא תוכל/י לעשות שימוש באפליקציה ובחשבון הדורשים הרשמה לשירותים אלה ללא מסירת הפרטים הדרושים כאמור. הנתונים שתמסור/תמסרי בעת ההרשמה ישמרו במאגר המידע של האתר ו/או "תתחיל לזוז". שימוש האתר בפרטים אודותיך יהיה בכפוף למדיניות הפרטיות של "תתחיל לזוז" להלן.
 8. עליך להקפיד על מסירת פרטים נכונים בעת ההרשמה לאתר "תתחיל לזוז" ולעדכן את חשבונך בכל שינוי, שיהא בהתאם לפירוט במדיניות הפרטיות להלן.
 9. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא, לשמור על: (1) סודיות הסיסמא באתר(במידה ויש כזו); (2) כל פעילות אשר תתבצע באתר המותקנת על המכשיר הנייד שלך או במסגרת החשבון; (3) השימוש של כל צד שלישי בעקבות אובדן, גניבה או הפסקת שימוש מכל סיבה אחרת של המכשיר הנייד או בכל מכשיר מתקדם אחר (להלן בסעיף זה: "גניבת המכשיר"). המשתמש אינו רשאי להעביר או להמחות את זכויותיו או להאציל את חובותיו על פי החשבון, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מ"תתחיל לזוז".
 10. המשתמש מחויב להודיע ללא דיחוי ל"תתחיל לזוז" על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו באתר או על כל פגיעה אחרת באבטחת המידע הנוגעת לסיסמא או לגניבת המכשיר הנייד, בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: office@getmoving.co.il.
 11. "תתחיל לזוז" אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק אשר ייגרמו בשל מחדל של המשתמש למלא אחר תנאי השימוש או בשל כל שימוש לא מורשה בסיסמא שלך או בחשבון או בשל גניבת המכשיר או כל פגיעה אחרת באבטחת המידע כאמור. בנוסף, המשתמש עשוי להיות אחראי/ת לכל ההפסדים אשר ייגרמו ל"תתחיל לזוז" או לאחרים בשל שימוש שכזה. מומלץ להגן על המכשיר הנייד שלך באמצעי אבטחה, על מנת לשמור על פרטיותך ולמנוע שימוש בלתי מורשה באפליקציה .

הגבלת אחריות

 1. "תתחיל לזוז" בע"מ אשר כאמור אינה מהווה כל צד לעסקה בין המשתמש ובין ספק השירות ולכן אין לה כל שליטה בדבר הכמות, האיכות, חוקיות, מוסריות או כל עניין אחר הקשור לטיב השירות ואיכותו המסופקים ע"י ספקי השירות המופיעים באתר.
 2. "תתחיל לזוז" בע"מ אינה אחראית בדבר אמיתות או דיוק רישום פרטי הספק שירות באתר הנמסרים לה על ידו ואין לה את היכולת לוודא כי ספק השירות או המשתמש סיימו וביצעו את העסקה שנסגרה ביניהם בהצלחה.ל"תתחיל לזוז" אין את היכולת לוודא את זהותם, גילם ואזרחותם של המשתמשים באתר לרבות את זהותם וגילם ואזרחותם של המשתמשים שסוגרים עסקה עם ספק השירות באמצעות האתר והיא אינה מבצעת בדיקה מקדמית אודותם.
 3. המשתמש מסכים בזאת כי השימוש באתר הינו על אחריותו בלבד. "תתחיל לזוז", עובדיה, סוכניה, מנהליה, וצדדים שלישיים המספקים תוכן אינם מתחייבים כי השימוש באתר יהא נטול הפרעות או חסר תקלות או טעויות או יינתן כסדרו בלא הפסקות. כמו-כן אינם ערבים לדיוק, למהימנות התוכן או המידע או השירותים המפורסמים באתר. אנו עושים ככל יכולתנו לאמת את פרטי ספקי השירות שאנו מפרסמים ודואגים ככל הניתן לקבלת רמת שירות גבוהה ביותר.
 4. "תתחיל לזוז" לא תהא אחראית, בכל מקרה ולא לפי כל דין ולא לפי כל עילה (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר שלא במשפט, קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים כלפי המשתמש או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר ו/או עקיף, הנובעים מהשימוש באתר ו/או מהשירותים המוצעים בו ו/או המסופקים בו ע"י ספקי השירות הקיימים באתר.
 5. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו אחראי באופן בלעדי לכל שימוש הנעשה על ידו באתר או במוצרים ואין ולא תהא לו כל טענה כלפי "תתחיל לזוז" בכל נושא כזה או אחר הנובע מהשימוש באתר.
 6. ספקי השירות השונים המפורסמים והמופיעים באתר מוצגים בתום לב מטעם "תתחיל לזוז" ואין בהצגתם משום לקיחת אחריות מצד "תתחיל לזוז" לגבי אופיים של ספקי השירות לרבות טיב השירות שמספקים ובאשר לעובדיהם של ספקי השירות והמידע שסיפקו ל"תתחיל לזוז" לצורך פרסומם באתר.
 7. "תתחיל לזוז" לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שהתבצעה ע"י מי מספקי השירות המופיעים באתר ו/או החתומים עימה ו/או ע"י המשתמש באתר. "תתחיל לזוז" לא תישא באחריות לכל אתר חיצוני המקושר אליה באמצעות קישור או לינק ולא תישא באחריות לכל תוכן, פעולה, פרסום, המופיעים באותם אתרים כאמור.

קניין רוחני

 1. האתר לרבות המשוב כהגדרתו להלן וצדדים שלישיים מטעמה ו/או כאלו שהעניקו לה הרשאה להשתמש בהם באתר הינם רכושה הבלעדי של "תתחיל לזוז" והיא בין אם רשומים ובין אם סודות מסחריים ומידע עסקי לא בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר וכל זכויות הקניין הרוחני באתר. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת עבודה נגזרת יצירת קישור, ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של "תתחיל לזוז" בכל דרך שהיא, בשלמותן ו/או בחלקן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מ"תתחיל לזוז" אסורה בהחלט. כל הפרת האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות קניין רוחני, באופן העלול להשית על המפר עונשים ו/או קנסות פליליים או אזרחיים.
 2. "תתחיל לזוז" לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע להפרת זכויות קניין רוחני שהתבצעו ע"י ספק השירות או המשתמש באמצעות פרסום באתר בין על ידה בהתאם לפרטים שמסר ספק השירות ובין ע"י המשתמש. "תתחיל לזוז" שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל מידע באתר המפר כל זכויות קניין רוחני שהובא לידיעתה כדבר הפרה מבלי לבחון אותו בכלים משפטיים כאלה ואחרים עד לקבלת אישור ע"י המפרסם את אותם פרטים והמאשר כי הללו אינם מפרים זכויות קניין רוחני.
 3. המשתמש או ספק השירות מעניק בזאת ל"תתחיל לזוז" אישור בלתי חוזר שאינו בלעדי, אינו מוגבל בזמן ובמקום וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את התכנים אותם הוא מסר ל"תתחיל לזוז" לצורך פרסום באתר (בחלקו או בשלמותו) וכן לשלב חומר זה ביצירות נגזרות או אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה.

המשוב

 1. המשתמש רשאי לפנות ל"תתחיל לזוז" באמצעות דואר אלקטרוני באתר הצעות לשיפור וייעול השירותים (להלן: "המשוב"). "תתחיל לזוז" אינה מתחייבת להשתמש במשוב בכל צורה והוא מהווה את רכושה הבלעדי בכפוף לסעיף קניין רוחני דלעיל, "תתחיל לזוז" תעשה שימוש במשוב בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומובהר כי המשתמש אינו זכאי לקבלת פיצוי או תמורה מהחברה בגינו.

ספקי השירותים ואחריותם כלפי הלקוחות

 1. המשתמש מעניק ל"תתחיל לזוז" ייפוי כוח בלתי חוזר לצורך השימוש בשירותים, להעביר מידע הכולל את שמו, מספר הטלפון שלו, מיקומו הגיאוגרפי לספקי השירותים. מידע זה יועבר לספקי השירותים על מנת שאלו יוכלו לספק למשתמש את השירותים הנחוצים.
 2. המשתמש מאשר ומסכים כי האתר משמש זירת פעילות וקישור בין משתמשים לספקי שירותים וכי "תתחיל לזוז", כגוף המפעיל את האתר, אינה מהווה, בשום מקרה, ספק שירות בכל דרך למשתמשי הקצה. "תתחיל לזוז" אינה מעורבת, במישרין או בעקיפין, בעסקה אשר מתבצעת בין כמשתמש לבין ספק השירות.
 3. ככל שלאחר קבלת מס' הטלפון ו/או פרטי יצירת הקשר של ספק השירותי הרלוונטי באמצעות האתר, תיסגר עסקה עם ספק השירות הרלוונטי, הרי ש"תתחיל לזוז" אינה צד להסכם זה ולא תחול עליה החובה לדאוג לאכיפתו ו/או לקיומו. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו כי הינו אחראי באופן בלעדי לכל עסקה שתבוצע ו/או הסכם שייקשר בינו לבין ספק השירות הרלוונטי, והוא משחרר בזאת את "תתחיל לזוז", שותפיה, בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה, מכל אחריות שתקום, ככל שתקום, בגין כל פעולה, טענה, תביעה, ו/או דרישה בקשר להפסדים, נזקים, ו/או הוצאות הנובעות מ- ו/או הקשורות לפעולותיהם או מחדליהם של ספק השירות.
 4. ידוע למשתמש שספק השירות בו בחר באמצעות האתר, הינו גורם חיצוני שאינו קשור ל"תתחיל לזוז" ואשר התחייבו בפניה כי להם ההיתרים והרישיונות ההכרחיים על פי חוק לאספקת השירות.
 5. המשתמש יכול לדרג את ספק השירות באתר, למשב את אופן השירות שניתן על-ידו. "תתחיל לזוז" מסתמכת על המצגים וההתחייבויות שניתנו לה ע"י ספק השירות ובאמצעות דירוג המשתמש לצורך הערכת טיב השירות לצרכי המשתמשים. "תתחיל לזוז" אינה בוחנת ו/או בודקת את ספק השירות לגבי הסמכתם לרבות קבלת מסמכים, ורישיונות והללו מתחייבים בפניה כי הם מוסמכים ליתן את השירות מטעמם על פי חוק. ידוע למשתמש כי ספק השירות הינו קבלן עצמאי ואינו מועסק ע"י "תתחיל לזוז", אינם משמשים כנציגיה ו/או שלוחיה.

קופונים

 1. קודי שוברי ההנחה ("קופונ/ים)") ישלחו באמצעות אחד מאלה: דואר אלקטרוני, מסרונים, הודעות, והם מהווים הצעה לרכישת מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר, במחיר מוזל, במועדים, במחירים ובתנאים המפורטים להלן ו/או המצוינים באתר ("תנאי הקופונים"). השימוש בקופונים, לרבות רכישת מוצרים באמצעות האתר ו/או שימוש ושירותים באמצעותם כמוה כהסכמת המשתמש, מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש וליתר התנאים המופיעים באתר בעת השימוש בו. והוא מהווה הסכם משפטי מחייב בין המשתמש ובין "תתחיל לזוז". בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי הקופונים לבין הוראות הסכמים אחרים של "תתחיל לזוז" ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין השימוש בקופונים, יגברו הוראות תנאי הקופונים.

מימוש הקופונים

 1. באמצעות הקופונים תוכל לרכוש מוצרים ושירותים מסוימים של החברה ושל חברת GET PACKING מתוך לינק באתר, באמצעות הזנת קוד ההנחה המופיע על-גבי הקופון כחלק מהליך הרכישה.
 2. מימוש הקופון יעשה באמצעות תשלום בכרטיס אשראי בלבד.הקופון הינו אישי ולא ניתן למכירה, להעברה ו/או להמחאה, בין בתשלום ובין שלא בתשלום. ישנם קופונים המוגבלים בזמן. לאחר סיום תקופה זו, לא יהא לקופון כל תוקף.במצב דברים זה לא ניתן יהיה לעשות בו שימוש ואין המשתמש זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בגין הקופון שלא נוצל. השימוש בקופון הינו חד-פעמי, ולאחר מימושו לא ניתן יהיה לעשות בו כל שימוש נוסף.הקופונים אינם ניתנים להמרה לכסף בעבור ביצוע רכישות אחרות. ולא יוחזר עודף בעד קופון שמומש חלקית. אין כפל מבצעים ברכישות המתבצעות באמצעות קופונים. אלא אם צוין אחרת באתר.
 3. "תתחיל לזוז" רשאית לבטל את השימוש בקופון עבור המשתמש בכל דרך על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא הודעה מראש בין אם הופרו תנאי הקופון ע"י המשתמש ו/או שנעשה בו שימוש בלתי חוקי ולצורך הטעייה או פגיעה מכל סוג שהוא. "תתחיל לזוז" רשאית לבצע שינויים בתנאי הקופונים בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינויים מהותיים כאלה בקופונים ילוו בהודעה מוקדמת על כך באתר.

תנאים נוספים הקשורים לשירותים

 1. השירותים באתר משתנים ומתעדכנים מעת לעת. יתכן וחלק מהשירותים יוסרו ונוספים יתווספו עם הזמן וזאת על פי שיקול דעתנו הבלעדי. חלק מהשירותים עשויים לכלול תנאי שימוש נוספים וייעודיים וככל שהשינויים יוצגו באתר. תנאים נוספים אלו ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

תעריפים

 1. "תתחיל לזוז" שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תעריפי השירותים מעת לעת, ובהתאם למפורט באתר ו/או במבצעים שונים כפי שיוחלט ע"י "תתחיל לזוז". השימוש במערכת לגולשים חינם לגמרי!

תקופת ההסכם וביטול ההסכם

 1. תנאי שימוש אלו ישמשו כהסכם מחייב התקף החל מאישור המשתמש אותם באתר ו/או בתחילת שימוש כלשהו באתר ועד אשר יבוטל לבקשת מי מהצדדים ("תקופת ההסכם").
 2. במידה והמשתמש מעוניין לבטל את ההסכם/ את ביצוע המכרז לאחר שבחר בספק שירות, עליו להודיע ל"תתחיל לזוז" על רצונו לביטול ההסכם לכתובת בדואר האלקטרוני הבאה: office@getmoving.co.il או בפקס שמספרו 07-3322-3344 וביטול זה ייכנס לתוקף עם הודעת החברה על קבלת הביטול ותוך זמן סביר של שני ימי עסקים.
 3. למען הסר ספק, ביטול זה ייחשב כביטול רק אם הוגש טרם התאריך לביצוע ובמסגרת הזמן שבו אפשר לבטל עסקה על פי חוק.

הגבלת אחריות

 1. "תתחיל לזוז" לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או שירותים שסופקו ע"י צדדים שלישיים, לרבות ספקי השירותים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע המופיע באתר ו/או משימוש בשירותים.
 2. החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את האתר והשירותים המוצעים בה בצורה תקינה, ללא תקלות טכניות וללא הפרעות. יחד עם זאת, והיות ופעילות האתר מותנית בספקים וצדדים שלישיים, ייתכן והאתר לא יהא חסין מפני הפרעות ותקלות בפעילותו הסדירה.
 3. למשתמש לא תהא כל טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי "תתחיל לזוז" בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. ותהא פטורה מכל אחריות ו/או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בחומר המצוי באתר ו/או בשירותים השונים ו/או בתכנים בהם."תתחיל לזוז" וכל מי שקיבל היתר מפורש ממנה (לרבות ספק השירות), רשאים לפרסם באמצעות האתר מידע מסחרי ופרסומות באמצעות שטחי פרסומת המיועדים לכך באתר. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות היא על המפרסמים בלבד ואין ל"תתחיל לזוז" ו/או המוצרים שבאתר כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים או למהימנותם. פרסום זה באתר לא ייחשב כעידוד ו/או כהמלצה מטעמה לרכישת השירותים הכלולים בפרסומות כאמור.

שיפוי ופיצוי

 1. המשתמש מתחייב בזאת לשפות ולפצות את "תתחיל לזוז" או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האתר והשירותים בו.

סמכות שיפוט וברירת הדין

 1. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בנוגע לאתר, לשירותים, החברה, ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת שכזו הינו הדין הישראלי בלבד.

הפעילות והשימוש באתר כפי שמפורט להלן אסורה בהחלט:

 1. אסורה כל פעילות המהווה לשון הרע של כל אדם, השמצת או הטרדה של כל אדם לרבות אך לא רק, פעילות הפוגעת או העלולה לפגוע, ישירות או בעקיפין, במוניטין החברה או השמצת החברה וכדומה.
 2. אסור כל פרסום העשוי |להכיל תכנים פורנוגרפיים ו/או פוגעניים. אסור אזכור "תתחיל לזוז" או הפניית קישור מאתר "תתחיל לזוז" לאתר אינטרנט חיצוני העלול לגרום נזק לאתר או לחייבו חובה שבדין.
 3. במסגרת השימוש באתר עליך להימנע מביצוע הפעולות הבאות: א.שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באתר לרבות העתקה,הפצה,שכפול, שימוש לכל מטרה אחרת ובכל מדיה פרסומית בתכנים המוצגים לרבות ע"י סריקת וכריית מידע, אחזור ואיסוף מידע מהאתר בין אם פורסמו ע"י "תתחיל לזוז" או ע"י מפרסמים ללא אישור בכתב מהחברה. ב. שימוש העלול לפגוע באתר ובפעילותו התקינה ו/או במי מהמשתמשים באתר ו/או בזכויותיהם.ג. פעולות הנדסה חוזרת, די קומפילציה, שינויים, תרגומים, התאמות, פעולות שמטרתן ניסיון להתחקות אחר קוד המקור של האתר והאופן בו הינו פועל. ד. יצירת יצירות נגזרות ו/או עדכוני גרסה. ה. פגיעה בפרטיות המשתמשים ו/או צדדים שלישיים ללא קבלת הסכמתם מראש. ו. פגיעה בזכות הקניין הרוחני של חברת "תתחיל לזוז, של משתמשים אחרים ו/או של צדדים שלישיים. ז. כל פעולה שיש בה כדי להוות לשון הרע, השמצה, התעללות, הטרדה ,מעקב, איום ו/או פגיעה בזכויות אחרים וכד', העלאת תכנים לא חוקיים באמצעות האתר. ח. העברה באמצעות האתר של כל וירוס מחשב, קוד מחשב,קובץ או תוכנית העשויים להזיק ו/או להשתלט על פעילות של כל חומרה, תוכנה, פולשניים. ט. העברת מסר פרסומי באמצעות האתר(SPAM). י. ניסיון גישה לאתר הדורש סיסמא ללא קבלת אישור סיסמא מהחברה. יא. שימוש באתר ושירותיו לכל מטרה שאינה חוקית, ו/או מוסרית ו/או בלתי מורשית. לתשומת לבך כי אי עמידתך בתנאי פסקה זו חושפת אותך לאחריות פלילית ו/או אזרחית ותהיה/תהיי צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק בשל הפרתם.

מדיניות הפרטיות – סוגי מידע- מסירת מידע לצד שלישי

 1. "מידע אישי" משמעותו מידע הנועד לזיהויו של אדם, ובכלל זה שם פרטי ושם משפחה, כתובת מגורים/כתובת למשלוח דואר, תמונת פרופיל, כתובת דואר אלקטרוני וכל פרט אישי אחר. המידע האישי יישמר במאגר המידע של "תתחיל לזוז".
 2. מומלץ כי המשתמש ימסור מידע מדויק שלא יהווה קושי ומניעה ל"תתחיל לזוז" לספק למשתמש את השירות המבוקש על ידו לרבות יכולת יצירת קשר עימו. יודגש כי אין חובת מסירת מידע זה על פי חוק. הינך מסכים ומצהיר בזה שמידע זה ניתן מרצונך החופשי על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים וכי הינך מסכים שהמידע ישמר במאגר מידע אשר יתכן וירשם בהתאם לדרישות החוק "תתחיל לזוז" לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי אלא באחד מהמקרים המפורטים להלן:
  א. באם החברה ביקשה רשותך ואתה נתת את הסכמתך המפורשת לכך. ב. באם מסירת המידע הינה לשלוחי חברת "תתחיל לזוז" ו/או לפועלים מטעמה במידה הנדרשת לצורך אספקת השירותים ותפעול האתר. ג. על מנת למלא אחר כל דין, לרבות בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשת בית המשפט או כל ערכאה או רשות אחרת, המורה ל"תתחיל לזוז" להעביר את המידע האישי אודותיך לידם או לידי צד שלישי. ד. מקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין "תתחיל לזוז" שתחייב את חשיפת פרטיך. באם תבצע באמצעות האתר פעולות אשר לדעת החברה עומדות בניגוד לדין או בניגוד לתנאי ההסכם. ה. באם החברה תמכור את פעילות האתר ו/או תעביר בכל דרך שהיא את האתר כולו או חלקו לצד שלישי, בתמורה או שלא בתמורה, בין אם בדרך של המחאת זכויות ובין אם בדרך של מתן רישיון או רישיון משנה – וכן במקרה של מיזוג החברה עם גוף אחר או מיזוג פעולות האתר עם פעילות צד שלישי, ובלבד שצד שלישי זה יהא מחויב למלא אחר כללי תנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות.
 3. "תתחיל לזוז" תשתמש במידע האישי ליצירת קשר עם המשתמש, לצורך אספקת שירותים ולשליחת חומר פרסומי מטעמה. "מידע סטטיסטי" מידע המכיל נתונים שאינם מזהים לאופן השימוש באתר, השירותים שביקשת, סוגם וכד'.. כמו כן יהא שימוש במידע העסקי לצרכיה הפנימיים, שיווקיים-מסחריים ולצורך תפעול האתר שיפור ושינוי תכנים בהתאם לניתוח המידע, אספקת השירותים ולרבות כל מטרה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של "תתחיל לזוז". החברה עשויה להעביר מידע זה בתמורה או שלא בתמורה לצדדים שלישיים המצויים איתה בקשרים עסקיים או אחרים, לרבות חברות העוסקות בניתוח מידע סטטיסטי אנונימי. המשתמש נותן בזה הסכמתו ל"תתחיל לזוז" להסתייע בצדדים שלישיים לאיסוף וניתוח.
 4. אינך מחויב/ת למסור מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים/ה ומצהיר/ה בזאת שהמידע האישי שהינך מספק/ת ניתן לנו מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים וכיוצא בכך הינך מסכים/ה כי נשמור את המידע שסיפקת במאגר מידע אשר יתכן ויירשם, בהתאם לדרישות החוק.

קישורים (לינקים) לאתרי צדדים שלישיים

 1. לינקים מסוימים הכלולים באתר מאפשרים למשתמשים להיכנס לאתרים או שירותים שאינם קשורים לחברה. קישורים אלה מוצעים לנוחיותך בלבד ואינם בשליטת "תתחיל לזוז", "תתחיל לזוז" אינה אחראית לזמינותם, אינה מקנה להם חסות, אינה אחראית לכל תוכן (לרבות פרסומות, מוצרים וכל מידע אחר) המופיע ו/או זמין דרכם (לרבות לינקים הכלולים בהם), אינה אחראית למדיניות הפרטיות או לפרקטיקות אחרות המופיעות בהם או הנהוגות ע"י צדדים שלישיים אלה. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים או התכנים האמורים וכל אינטראקציה בינך לבין צדדים שלישיים אלה הנם באחריותך והנך הנושא הבלעדי בהוצאות הקשורות בכך. "תתחיל לזוז" שומרת את הזכות לבטל או למחוק כל לינק ובכל עת.
 2. הנך מסכים/ה ומאשר/ת כי "תתחיל לזוז" לא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו, בקשר עם או כתוצאה מהשימוש בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות אתרים ו/או שירותים אלה.

אבטחת מידע

 1. "תתחיל לזוז" מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. לתשומת לבך כי מערכות ונהלים אלה אומנם מקטינים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למערכות המחשוב של "תתחיל לזוז" ולשרתיה, אולם אינם מספקים בטחון מוחלט מפני פריצה ו/או גישה לא מורשית כאמור. לכן, "תתחיל לזוז" לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים לחלוטין מפני חדירה או גישה לא מורשית למידע המאוחסן על גבי מערכות המחשוב. עליך לשמור על שם המשתמש/ת וסיסמת הגישה לאתר, ולהימנע מלחשוף אותם לכל אדם אחר וכדאי שתתמיד להחליף את סיסמתך מידי כמה חודשים.

"הודעות פוש"

 1. החברה מיישמת באפליקציה שירות הודעות בדחיפה ("הודעות ה-Push") שהיא שיטה המאפשרת לשלוח התראות וצלילים כאשר הן אינן פועלות באותו רגע, דרך שרתי המכשיר עליו מותקנת האפליקציה (Apple או אנדרואיד, לפי העניין).
 2. במסגרת השימוש באפליקציה, תישלחנה, מעת לעת, למכשיר הנייד שברשותך (שעל גביו מותקנות האפליקציה ובו ביקשת לקבל את השירותים), הודעות Push באמצעותן תוכל/י להתעדכן אודות מוצרים ושירותים נוספים שהחברה סבורה כי את/ה עשוי/ה למצוא בהם עניין, וכן לקבל מידע נוסף אודות החברה והאפליקציה. הודעות ה-Push תישלחנה בזמנים ובתדירות כפי שייקבע על-ידי החברה. הנך מצהיר/ה כי ידוע לך שהודעות ה-Push עשויות לכלול מסרים שעשויים להיחשב כ"דבר פרסומת" כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008, והנך רשאי/ת לבטל או לעדכן את האפשרות לקבל את הודעות ה-Push, כולן או מקצתן, בכל עת, באמצעות שינוי הגדרות האפליקציה במכשיר הנייד שברשותך.

אובדן ו/או גניבת המכשיר הנייד

 1. במקרה של אובדן המכשיר הנייד ו/או גניבת המכשיר, עליך להודיע על כך ללא דיחוי לחברה בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: office@getmoving.co.il לאחר סיום מוצלח של תהליך הזיהוי, החברה תפעל על מנת למנוע שימוש בלתי מורשה בשירותים באמצעות המכשיר הנייד שלך ו/או החשבון, וכן על מנת לשמור את נתוני השימוש שלך באפליקציה ו/או באתר ו/או בחשבון ו/או בשירותים ולסייע בהעברתם למכשיר הנייד שלך, ככל שתחפוץ/י בכך.
{{ $store.alertModal.title }}

התחברות מובילים לאזור האישי
התחברות לקוחות לאזור אישי
קבלת הצעת מחיר מבעל מקצוע