תנאי שימוש

 1. GetMoving
 2. /
 3. בלוג

תקנון השימוש באתר 

 1. אישורך את תקנון שירות זה מהווה את הסכמתך לתנאי השימוש שלהלן שנקבעו ע"י תתחיל לזוז בע"מ ח.פ 514919893 (להלן: "החברה").
 2. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן, עליך להימנע משימוש באתר ובשירותים המוצעים בו. כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת, כי הוא מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם במלואם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או בעליה ו/או מנהליה ו/או דירקטורים בה ו/או נושאי משרה בה ו/או סוכניה ו/או שלוחיה, בכל נושא ועניין.
 3. המשתמש יודע, כי רישום לאתר תוך התחזות לאחר או תוך הזנת פרטי שם או מספר טלפון שגויים, מהווים עבירה פלילית, האסורה על פי חוק.
 4. השימוש באתר מותר לכל אדם כשיר משפטית אשר גילו מעל 18 שנה.
 5. שרות ההשוואה באתר (פתיחת המכרז), ניתן בתמורה לכך שהנך מסכים שבסיום זמן המכרז וברגע קבלת תוצאות ההשוואה, שמך ומספר הטלפון שלך יועברו ל-4 נותני שירות לכל היותר, מבין אלו אשר הגישו לך הצעת מחיר  ואשר הינם חלק ממערכת החברה.
 6. המשתמש ו/או מזמין השירות מעניק להחברה ייפוי כוח בלתי חוזר, להעביר מידע הכולל את שמו, מספר הטלפון שלו, מיקומו הגיאוגרפי בסיום המכרז (סיום ההשוואה) לצורך חיבור ודיאלוג בין הצדדים בטרם בוצעה בחירה באחת מהצעות מהמחיר וכן באישור הזמנה אם נוצרה בין הצדדים, לצורך אספקת השירות אשר הוזמן.  
  1. 6. מטרת החיבור הישיר בינך ובין המציעים היא לאפשר לך להתרשם באופן אישי מהמציעים וכן בכדי לסייע לך להחליט, במי מבין המציעים ברצונך לבחור לביצוע השירות אותו ביקשת להשוות.
 7. האתר מהווה אך ורק גורם מקשר בין המשתמש ו/או מזמין השירות ובין נותני השירות באתר, לצורך השוואת מחירי הובלה, חיבור בין משתמשים באתר לבין נותני השירות באתר, הזמנת שירותי הובלה, שירותי מנוף, שירותי אריזה, חומרי אריזה, שירותי אחסנה ואחרים.
 8. המשתמש ו/או מזמין השירות יודע, מבין ומסכים, כי החברה כגוף המפעיל את האתר, איננה צד לעסקה בכל צורה ודרך בין משתמש באתר ו/או מזמין שירות באתר ובין נותני השירות באתר.
 9. החברה לא תהא אחראית, בכל מקרה ולא לפי כל דין ולא לפי כל עילה, לרבות נזיקית, חוזית, פלילית, עשיית עושר שלא במשפט, קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים כלפי המשתמש  ו/או מזמין השירות או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר ו/או עקיף, הנובעים מהשימוש באתר ו/או מהשירותים המוצעים בו ו/או המסופקים ו/או שאינם מסופקים והיו אמורים להיות מסופקים בו ע"י נותני השירות הקיימים באתר. המשתמש מצהיר כי אין ולא תהא לו כל טענה כלפי החברה בכל נושא כזה או אחר הנובע והנגזר מהשימוש באתר.
 10. החברה אינה אחראית בכל צורה ודרך לאכיפת תנאי השירות עליהם התחייב נותן השירות, בעת הצטרפותו למערכת החברה כלפי משתמשי האתר ו/או מזמיני השירות באתר.
 11. החברה מתחייבת שכל הדירוגים וחוות הדעת המופיעים באתר אודות נותני השירותים, מקוריים וניתנו אך ורק ע"י מזמיני השירותים באתר, ללא סייג וללא סינון.
 12. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב גישה לאתר למשתמש שפתח מכרז השוואה, לפרק זמן מסוים ועד שיתאפשר לו לבצע השוואה נוספת. זאת משום שמערכת האתר עובדת און ליין בזמן אמת וכל בקשת משתמש להשוואה, נשלחת באותו הרגע לנותני השירות לצורך מתן הצעת מחיר.
 13. אנו עושים ככל יכולתנו לאמת את פרטי נותני השירות שאנו מפרסמים ודואגים ככל הניתן לקבלת רמת שירות גבוהה ביותר ולאמת את הנתונים ככל וניתן, אך איננו יכולים להתחייב כי כל הפרטים שמסר אכן נכונים.
 14. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או שירותים שסופקו ע"י צדדים שלישיים, לרבות ספקי השירותים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע המופיע באתר ו/או משימוש בשירותים.
 15. החברה לא תישא באחריות לכל אתר חיצוני המקושר אליה באמצעות קישור או לינק ולא תישא באחריות לכל תוכן, פעולה, פרסום, המופיעים באותם אתרים כאמור.
 16. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת עבודה נגזרת יצירת קישור, ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של החברה בכל דרך שהיא, בשלמותן ו/או בחלקן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהחברה אסורה בהחלט. כל הפרת האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות קניין רוחני, באופן העלול להשית על המפר עונשים ו/או קנסות פליליים או אזרחיים.
 17. המשתמש ו/או מזמין השירות מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, אשר יגרמו לה כתוצאה מהפרתם של תנאים כלשהם בתקנון זה וכן, מביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לאמור בתקנון בקשר עם האתר והשירותים בו, ובזה הוצאת דיבה כנגד האתר או מי מעובדיו.
 18. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בנוגע לאתר, לשירותים ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה  לידי מוסד לבוררות לשכת עורכי הדין בישראל בלבד. פרטים להתקשרות הינם בדוא"ל [email protected] ובטלפון 036362249.
  1. 18 יוער כי התשלום בגין פניה לשירותי הבוררות, אם יחולו תשלומים כאלה, יחולו על הצד התובע או המתלונן.
 19. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים שאינם נותני שירות במערכת החברה, את המידע האישי שלך, למעט:
  19.1 החברה ביקשה רשותך ואתה נתת את הסכמתך המפורשת לכך.
  19.2 באם מסירת המידע הינה לשלוחי החברה ו/או לפועלים מטעמה במידה הנדרשת לצורך אספקת השירותים אותם ביקשת וכן לתפעול האתר. 
  19.3 על מנת למלא אחר כל דין, לרבות בתגובה להליך משפטי, בפתיחת הליך משפטי, צו גילוי או בקשת בית המשפט או כל ערכאה או רשות אחרת, המורה להחברה להעביר את המידע האישי אודותיך לידם או לידי צד שלישי. 
  באם  תמכור את פעילות האתר ו/או תעביר בכל דרך שהיא את האתר כולו או חלקו לצד שלישי, בתמורה או שלא בתמורה, בין אם בדרך של המחאת זכויות ובין אם בדרך של מתן רישיון או רישיון משנה  וכן במקרה של מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעולות האתר עם פעילות צד שלישי, ובלבד שצד שלישי זה יהא מחויב למלא אחר כללי תנאי השימוש הללו לרבות מדיניות הפרטיות.
 20. אינך מחויב/ת למסור מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים/ה ומצהיר/ה בזאת שהמידע האישי שהינך מספק/ת ניתן לנו מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים וכיוצא בכך הינך מסכים/ה כי נשמור את המידע שסיפקת במאגר מידע אשר יתכן ויירשם, בהתאם לדרישות החוק.
 21. בעת שימוש במערכת האתר המשתמש מאשר קבלת הודעת במסרונים ובדוא"ל, הנוגעות לבקשת השירות והמוצרים הנלווים לשירות שביקשת באתר.
 22. תנאי ההצטרפות עליהם חתם נותן השירות בעת הצטרפותו כוללים התחייבות ישירה מול מזמיני שירות באתר  לקיום התנאים הבאים:
  1. 22 נותן השירות מצהיר כי כל ההתחייבויות שלהלן תקפות כלפי מזמיני השירות במערכת האתר בכל עסקה שנסגרה בינו ובין מזמין השירות והתחייבויות אלו יוצגו לכל מזמין שירות באישור הזמנה אשר יתקבל ע"י המערכת לאחר שבחר מזמין השירות בהצעת מחיר בדף תוצאות המכרז. 
  2. 22 לבצע את השירות במחיר שהוצע במכרז – וללא שינוי, למעט במקרים בהם היו תוספות מצד מזמין השירות של מוצרים ו/או מנוף ו/או שירותי אריזה ו/או פירוק והרכבת רהיטים ו/או במקרים בהם הוסיף הלקוח נקודות איסוף ו/או פריקה ואשר אינם מופיעים בהזמנה, ומצדיקים תוספת מחיר.
  3. 22 תוספות של פריטים ע"י מזמין השירות מעבר לכתוב בהזמנה, יתומחרו בכפוף למחירון החברה כפי שנתקבל בצירוף לאישור הזמנה אשר נשלח בדוא"ל לצדדים וכפי שמפורסם באתר החברה.
  4. 22 נותן השירות מתחייב לתקן על חשבונו כל נזק שגרם למזמין השירות ו/או לרכושו, בין אם הנזק נגרם על ידו או ע"י מי מעובדיו ולא יאוחר מ-7 ימי עסקים מרגע קרות הנזק להוציא תנאים אלה:
   1. 22.4 מזמין השירות מודע ומסכים לעובדה כי אין אחריות על תקינות מוצרי חשמל, כגון מקררים, מכונות כביסה ומייבשים, מוצרים אלקטרוניים, טלוויזיות, ואחרים אשר נפגעו ו/או הפכו תקולים עקב תזוזתם בהובלה.
   2. 22.4 אין נותן השירות אחראי על כל נזק שנגרם לרכוש בעת ההובלה, אלא אם הנזק נגרם ברשלנות או רשלנות רבתי או בזדון וכן על מזמין השירות חלה החובה להוכיח רשלנות, רשלנות רבתית או זדון.
   3. 22.4  חוק השומרים תשכ"ז 1967 אינו חל על הסכם זה.
  5. 22 בעת סימון הזמנת מנוף, כתוב במפורש  במקום סימון המנוף ובאישור ההזמנה, כי עלות המנוף אינה כלולה במחיר הסופי והיא תשולם ישירות לחברת המנופים ע"י מזמין השירות (אשר תוזמן ע"י נותן השירות). מחיר שעת מנוף הנקוב במקום סימון המנוף מתייחס לצד אחד בלבד של ההובלה, קרי או לכתובת המוצא או לכתובת היעד, כנהוג בענף ההובלות. כמו כן, שעת המנוף תיחשב מלאה גם אם נפתח המנוף לדקה אחת בלבד בכתובת המוצא ולא ניתן להשתמש ביתרת הזמן לכתובת היעד מכיוון שהתמחור בענף מתייחס ל"עד שעת מנוף אחת ולפתיחת מנוף אחת בלבד".
  6. 22 המשתמש מסכים ומודע כי נותן השירות אינו אחראי בכל צורה ודרך ואף לא באופן חלקי , ישיר או עקיף בגין כל נזק שנגרם לתכולת המשתמש או לצד ג' או לבניין ע"י חברת המנופים.
  7. 22 לבצע את העבודה בזמן ובמועד שנקבע בין הצדדים בהזמנה ובאמצעים אחרים. אחרת, מתחייב נותן השירות במקרה של איחור מעבר לטווח הזמנים שנקבע בהזמנה, במתן פיצוי מוסכם ישיר למזמין השירות בסך 10% מסך הסכום הנקוב בהזמנה. 
  8. 22 לנהוג ביושר, בהגינות ובתום לב ולספק שירות ברמה הגבוהה ביותר.
  9. 22 לספק את השירותים באופן אישי או באמצעות עובדיו ולא להעבירם ללא אישור ובכתב מאת מזמין השירות לצד ג' כלשהו, למעט שירות מנוף אשר ברוב המקרים מסופק ע"י גורם חיצוני.
  10. 22 נותן השירות מצהיר כי הוא מחזיק במסמכים ואישורים התקפים מאת הרשויות ובהתאם להוראות כל דין לביצוע שירותי הובלה ואחרים נשוא הסכם זה ומתחייב להציגם בפני מזמין השירות בכל עת שיידרש לכך, ובכלל זה רישיון עוסק מורשה ו/או חברה בע"מ תקפים, ברשויות המס השונות.
  11. 22 במקרה ונותן השירות אינו יכול לספק הזמנה שנסגרה בינו לבין המשתמש הוא מתחייב:
   1. 22.11 להודיע למזמין השירות על אי יכולתו לבצע את ההזמנה, באופן מידיי עם היוודע לו על אי יכולתו לבצע את השירות מכל סיבה שהיא. 
   2. 22.11 כל עוד מועד הודעת הביטול ניתנה למזמין השירות עד ל- 3 ימי עסקים קודם למועד אספקת השירותים הנקוב בהזמנה, לא יהיה נותן השירות מחויב בפיצוי כלשהו ואינו אחראי לכל אובדן או נזק למזמין השירות כאמור בתקנון האתר. 
   3. 22.11 במידה ומועד הביטול ניתן למזמין השירות פחות מ-3 ימי עסקים ועד 24 שעות קודם למועד ביצוע השירותים כנקוב בהזמנה, מסכים  נותן השירות לתשלום פיצוי מוסכם למזמין השירות בסך 50% מהסכום הנקוב בהזמנה כולל מע"מ.
   4. 22.11 במידה ומועד הביטול פחות מ-24 שעות ממועד אספקת השירותים כנקוב בהזמנה או שנותן השירות כלל לא הגיע למזמין השירות ואף לא הודיע על ביטול, מסכים נותן השירות לתשלום פיצוי מוסכם למזמין השירות בסך 100% ממחיר ההובלה- סכום השירות המלא כנקוב בהזמנת העבודה כולל מע"מ.
 23. התחייבות והסכמות של מזמין השירות ישירות מול נותן השירות הנבחר לביצוע השירותים:
  1. 23 מזמין שירות באתר אשר בחר בחברת הובלה והונפק לו אישור הזמנה מחויב כלפי נותן השירות לאפשר את ביצוע השירות המוזמן וכמובן לשלם עבור השירות המוזמן.
  2. 23 ביטול הזמנה ע"י מזמין השירות בטווח הקצר מ- 3 ימי עסקים ועד 24 שעות ממועד ההובלה מחייבת את מזמין השירות בתשלום פיצוי מוסכם וישיר לנותן השירות בסך 50% מסכום השרות הנקוב בהזמנה. 
  3. 23 ביטול הזמנה ע"י מזמין השירות בטווח 24 שעות ומטה ממועד ההובלה מחייבת את מזמין השירות בתשלום פיצוי מוסכם לנותן השירות  בסך 100% מסכום השרות הנקוב בהזמנה. 
  4. 23 על מזמין השירות לידע את נותן השירות עד 24 שעות ממועד ביצוע ההובלה, על תוספות פריטים, שינויים בנקודות הפריקה או הטעינה, וכל שינוי אשר עשוי להשפיע על מחיר השירות או זמני הביצוע שלו. כתוצאה משינויים אלה, נותן השירות יהיה רשאי לסרב לבצע/להוביל את התוספות, למרות שהוצע לו תוספת תשלום ע"פ הנקוב במחירון התוספות המצורף להזמנת העבודה, מסיבות סבירות כגון:
   1. 23.4 השינויים הנדרשים עשויים לעכב ולמנוע מנותן השירות להגיע בזמן ללקוח הבא.
   2. 23.4 השינויים הנדרשים מצריכים משאית נוספת או כוח אדם נוסף שאינו זמין אצל ספק השירות.
   3. 23.4  השינויים המתבקשים אינם אפשריים מבחינת ביצוע ע"פ דעתו הבלעדית של נותן השירות. 
   4. 23.4 טיעונים סבירים אחרים.
  5. 23 במקרה בו יש שינוי בגישה לרחוב או במרחק פריקת/ טעינת המשאית מדלת הכניסה, מזמין השירות מחויב לידע את נותן השירות על כך ולשאת בהוצאות תוספת המחיר במקרה הצורך ע"פ מחירון התוספות המצורף לאישור הזמנה ו/או המצוי באתר.
  6. 23 במקרה בו לא סומן בהזמנה שירותי נגרות (פירוק והרכבת רהיטים), כל דרישה  ברגע האחרון של מזמין השירות לביצוע עבודת נגרות, תבוצע בתוספת תשלום ורק בתנאי שניתן לפרק / להרכיב את הפריט ובתנאי שנותן השירות מסכים ומוכן לבצע את שירותי הנגרות הנוספים.
  7. 23 במקרה בו לא הוזמן שרות אריזה, על מזמין השירות להכין את הבית כך שכל התכולה בארגזים, שקים, תיקים ומזוודות ולא לעכב את עבודתו של נותן השירות. אחרת, יהיה רשאי נותן השירות שלא לבצע את ההובלה והדבר לא ייחשב כהפרה מצדו, אלא כהפרת מזמין השירות את הזמנת העבודה שהינו הסכם לכל דבר ועניין ומזמין השירות ישא בפיצויים המוסכמים ע"פ תקנון זה כאילו וביטל את ההזמנה שלא במועד המותר.
  8. 23 מזמין השירות מודע כי חל איסור מוחלט להשאיר כחלק מהתכולה המועברת את הפרטים הבאים: כסף מזומן, תכשיטים, נשק, סמים ודברי ערך יקרים. 
   1. 23.8 מוסכם על מזמין השירות כי במידה והושארו בכל זאת פריטים אלה בתוך קרטוני התכולה ו/או בכל דרך אחרת, האחריות על אובדנם ו/או היעלמם ו/או טענה לגנבתם תהיה על אחריותו הבלעדית של מזמין השירות.  כמו כן, מזמין השירות לא יוכל לתבוע אובדן או גניבה של כסף מזומן, תכשיטים, נשק וסמים.
  9. 23 מזמין השירות מודע ומסכים כי נותן השירות לא יהיה אחראי על תכולה שנארזה שלא כראוי ע"י מזמין השירות. שלא כראוי פירושו: תכולה אשר אמורה להיות עטופה בנייר בידוד או ניילון בועות לצורך מיגון, לפני הכנסתה לארגזים ו/או תכולת נוזלים אשר היו אמורים להיות מבודדים מיתר התכולה וכדומה.
  10. 23 על מזמין השירות חלה חובה לערוך בדיקה של כל הרהיטים ומוצרי החשמל לפני תחילת ההובלה וכן עם סיומה ביחד עם מנהל צוות ההובלה בכדי למנוע מחלוקות בהקשר למצב הרהיטים לאחר ההובלה.
מחירון תוספות להובלה
שם פריט מחיר הובלה תוספת פירוק תוספת הרכבה  
אגרטל ענק 150-250      
אדנית 30-100      
אופני כושר-אליפטיקל 150-200 50-75 50-75  
אופניים 50-80      
אורגן 150-200      
אח עד 200 ק"ג 150-500      
אי מטבח 200-500 50-75 50-75  
ארון 2 דלתות 200 75-100 75-100 מחיר הפירוק וההרכבה מתייחס לארון כולו
ארון 3 דלתות 250-300 100-125 100-125 מחיר הפירוק וההרכבה מתייחס לארון כולו
ארון 4 דלתות 300-350 150-200 150-200 מחיר הפירוק וההרכבה מתייחס לארון כולו
ארון 5 דלתות 350-450 175-250 175-250 מחיר הפירוק וההרכבה מתייחס לארון כולו
ארון 6 דלתות 450-550 200-275 200-275 מחיר הפירוק וההרכבה מתייחס לארון כולו
ארון אמבטיה 150-250      
ארון הזזה 2 דלתות 250-300 100-125 100-125 מחיר הפירוק וההרכבה מתייחס לארון כולו
ארון הזזה 3 דלתות 300-400 150-200 150-200 מחיר הפירוק וההרכבה מתייחס לארון כולו
ארון הזזה 4 דלתות 350-450 200-250 200-250 מחיר הפירוק וההרכבה מתייחס לארון כולו
ארון ויטרינה 200-400 50-75 50-75 מחיר הפירוק וההרכבה מתייחס לארון כולו
ארון כתר 50-150 30-80 30-80  
ארון מטבח בילדאין 150-350 50-75 50-75  
ארונית מדפים 100-200      
באלה 40-60      
בית בובות 50-75      
בסיס מיטה רגיל 120 50 50  
בסיס שלבים 120 40 40  
בריכה מקופלת 120      
גיטרה 50-100      
גלשן 50-100      
סאפ 150-250      
גריל גינה גז  150-250      
גריל גינה רגיל 100-200      
טוסטר אובן 50-100      
טלויזיה מרובעת 100-150 חובת בדיקה שעובד ותקין לפני הובלה    
טלויזיה עד 42 אינצ' 100-150 חובת בדיקה שעובד ותקין לפני הובלה    
טלויזיה 50- 60 אינצ' 150-300 חובת בדיקה שעובד ותקין לפני הובלה    
טלויזיה 65- 100 אינצ' 300-500 חובת בדיקה שעובד ותקין לפני הובלה    
טרמפולינה עד מטר קוטר 50     *
טמפולינה בכל קוטר מפורקת 200-350 100-150 100-150  
יחידת ארון מטבח 100-300      
כוורת 3X2 75-150      
כוורת 3X3 75-150      
כוורת 4X1 75-150      
כוורת 4X2 75-150      
כוורת 4X4 100-200 100-150 100-150  
כוורת 5X5 200-400 150-200 150-200  
כורסא יחיד 100-150      
כורסת עיסוי 150-350      
כיור מספרה 50-150      
כיסא פינת אוכל 30-70      
כיריים 50-100      
כסא אוכל 30-50      
כסא בר 35-50      
כסא בריכה חצר 20-35      
כסא גינה 30-50      
כסא ללא משענת 20      
כסא מנהל 75      
כסא נדנדה 150-250      
כסא פלסטיק 20-35      
כסא תלמיד 30-50      
כספות (עד 200 ק"ג) 300-400 .    
מאוורר 25-50      
מגרסת נייר 50-100      
מדיח אינטגרלי 150-250      
מדיח גדול 150-250      
מדיח על השיש 100-160      
מדפסת גדולה עד 20 קג 100-150      
מולטי טריינר 300-500 75-100 75-100  
מוצרי חימום וקירור 50-100      
מזגן עילי 150-250      
מזגן רצפתי 200-350      
מזוודה 50-100      
מזנון רגיל 150-250      
מזנון תלוי 150-250 50-75 50-75  
מזרן זוגי 150-250      
מזרן יחיד 100-150      
מחסן 350 100-150 100-150  
מחשב 100-150      
מיטה זוגית ומזרן 200-350 50-75 50-75  
מיטה זוגית ומזרן וארגז-מצעים 300-400 75-100 75-100  
מיטה זוגית מתכווננת 250-400 100-150 100-150  
מיטה יהודית 250-400 50 50  
מיטת טיפולים 100-150      
מיטת יחיד-רגילה 100-250 50-75 50-75  
מיטת יחיד נפתחת 150-250 50-75 50-75  
מיטת מעבר 100-150      
מיטת משקולות 100-150      
מיטת נוער ספפה 150-250 50-75 50-75  
מיטת קומותיים 200-350 50-75 50-75  
מיטת שיזוף 75-150      
מיטת שיזוף כבדה 200-300      
מיטת שיזוף עגולה 200-350      
מיטת תינוק 100-150  50-75   50-75   
מייבש כביסה 150-200      
מיכל מים 20-35      
מיקרוגל 50-80      
מכונית ילדים 50-150      
מכונת כביסה 150-200  25-50  25-50  
מכונת קפה 50-150      
מכונת תפירה עם שולחן 150-250      
מכסחת דשא 100-150      
מכשיר ריצה 150-250  50-75   50-75   
מנורה גדולה 100-150  50-75   50-75   
מנורה עומדת 50-150      
מערכת רמקולים 100-250      
מערכת תופים 200-350      
מקפיא 6 מגירות 150-250      
מקרן מסך 100-150      
מקרר 2 דלתות 300-500  75-100   75-100   
מקרר כפול 400-600  75-100   75-100   
מקרר מיני בר 100-160      
מקרר עד 300 ליטר 200  50-75   50-75   
מקרר עד 500 ליטר 250-300  75-100   75-100   
מראה גדולה 100-150      
מראה צרה 50-100      
משקולת עד 10 קג 35-50      
משקולת עד 5 קג 10-20      
מתלה בגדים 35-50      
מתקן מים עומד 100-150      
מתקן מים על השיש 50-100      
נדנדת גינה מעץ מלא 250-400  50-75   50-75   
נדנדת גינה מתכת 150-300  50-75   50-75   
נדנדת ערסל 100-150  50-75   50-75   
סוכה 200 100 100  
סט גינה גדול וכבד 300-500  100-150  100-150  
סט גינה קטן בינוני 200-300      
סל חצר 100-200      
ספה דו 150-200      
ספה דו ושזלונג 250-300      
ספה יחיד 100-150      
ספה נפתחת 250      
ספה תלת 200-350      
ספסל גינה 100-150      
ספריית קודש 275  75-100   75-100   
ספת ריקליינר 275  50-75   50-75   
ספת ריש גדולה 300-500  50-75   50-75   
עגלת תינוק 50-100      
עציץ גדול 100-150      
עציץ רגיל קטן 50-100      
פוף 50-100      
פינת אוכל מעל 8 כסאות 450  50-75   50-75   
פינת אוכל+2 כסאות 100-200      
פינת אוכל+4 כסאות 200-250  50-75   50-75   
פינת אוכל+6 כסאות 300-400  50-75   50-75   
פינת אוכל+כסאות כבדה במיוחד 400-600  50-75   50-75   
פינת עבודה 200-350  50-75   50-75   
פסל גדול 100-200  משקל     
פסנתר 400-700      
פסנתר כנף 800-100  200-250  200-250  
פקס מדפסת 50-100      
פרגוד 50-100      
קולט אדים 100-150  50-75   50-75   
קרטון ארוז נוסף  10-15      
רדיאטור 50-100      
שואב אבק 30-50      
שולחן גינה גדול 250-350      
שולחן גינה קטן 150-200      
שולחן מחשב 100-150  50-75   50-75   
שולחן מחשב עם שלוחה 150-250  50-75   50-75   
שולחן מטבח 100-250      
שולחן משחק 100-250      
שולחן משרדי 150-250  50-75   50-75   
שולחן נוי 50-100      
שולחן סלון 150      
שולחן סלון כבד 150-250      
שולחן סנוקר 650-950  200-250  200-250  
שולחן פינג פונג 300  50-75   50-75   
שולחן קוסמטיקה 100-150      
שזלונג 200  50-75   50-75   
שטיח 50-100      
שידה רגילה 50-100      
שידת-מגרות-נעליים 100-150      
שידת החתלה 150  50-75   50-75   
שידת טלויזיה 50-100      
שידת לילה 50-100      
שמשיית חצר 100-150      
שק אגרוף 75-150      
שקית תכולה (נפח ארגז) 30      
תיק 10-20      
תמונה 30      
תנור בילד אין 100-150      
תנור חשמלי 50-100      
תנור רגיל 100-150      
הובלת קרטון נוסף מעבר לנקוב בהזמנה 15-20      
שביל כניסה חריג: מחיר תוספות "שביל חריג"  מתייחס לצד אחד של ההובלה, קרי או לכתובת המוצא או לכתובת היעד. אם חלה תוספת שביל חריג בשני הצדדים יתומחרו התוספות עבור כל אחד מהם בנפרד:  
מעל 20 מטר ועד 50 מטר או עד 15 מדרגות לפני הכניסה לבנין:  25% תוספת על מחיר ההובלה  
מעל 50 מטר ועד 100 מטר ומעל 15 מדרגות ועד 30 מדרגות לפני הכניסה לבנין:  50% תוספת על מחיר ההובלה  
מעל 100 מטר ועד 150 מטר ו-30 מדרגות ומעלה לפני הכניסה לבנין: 75% תוספת על מחיר ההובלה  
מוצרים שאינם נכנסים במעלית  ויהיה צורך להעלות אותם במדרגות יחול לגביהם תוספת מחיר בסך 15% ממחיר הפריט כפי שנקוב לעיל. לדוגמא, מוצר שעלותו 200 ש"ח אשר יהיה צורך להעלותו ברגל, תחול תוספת תשלום של 30 ש"ח עבור כל קומה מעל קומה 2.  
רהיט או מוצר אשר אינו סטנדרטי  יחוייב בתוספת מחיר ביחס לגודלו ו/או משקלו מהמוצר הסטנדרטי.
לדוגמא, מזנון השוקל כפול ממשקל מזנון סטנדרטי שמתומחר ב-100 ש"ח, יחול לגביו תוספת בסך 100 ש"ח.
 

 Getmoving  מאחלת לכם הובלה נעימה !

להזמין הובלה זה פשוט.
ממלאים תכולה, תאריך וכתובות
מקבלים הצעות מחיר מדויקות
בוחרים חברת הובלות עם המלצות