תנאי שימוש

 1. GetMoving
 2. /
 3. בלוג

מחפשים חברת הובלה מומלצת?

תקנון החברה (בצירוף התחייבויות חברות הובלה והסכמות לקוח- החל מסעיף 75 ומטה).
שרות ההשוואה באתר ופתיחת המכרז באתר, ניתנים חינם וללא כל עלות.

 1. אנו מודים לך על שבחרת להשתמש באתר. השימוש באתר זה getmoving.co.il (הלן: "האתר"), על ידך, המשתמש (להלן: "משתמש"), באמצעות הרשמה לאתר / פתיחת מכרז באתר ו/או ביצוע הזמנת שירות באתר בין בתשלום ובין שלא בתשלום, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו ע"י חברת "תתחיל לזוז בע"מ ובשמה באנגלית:
   Get moving ltd ח.פ. 514919893 שכתובתה רח' חרמון 4 בני ברק (להלן: "החברה").
 2. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן (להלן :"תנאי השימוש") עליך להימנע משימוש באתר ובשירותים המוצעים בו. כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת, כי הוא מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם במלואם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד "החברה", האתר, בעלי האתר, מנהליו, דירקטורים, נושאי משרה בה, סוכניה, שלוחיה, עובדיה או מי מטעמה בנוגע לתנאי השימוש שלהלן.
 3. "החברה" שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר וביחיד לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ונשים כאחד ובהתאם בלשון רבים (להלן: "תנאי השימוש").
 4. האתר מהווה גורם מקשר בין צורך שירות השוואת מחירים/מזמין חברת הובלה ו'או שירותים אחרים המוצעים באתר, באמצעות האתר מצד אחד, כהגדרתו בתנאי שירות אלו שייקרא בהם ("משתמש") ובין חברות הובלה ונותני שירות נוספים,  שיקראו בהסכם תנאי שימוש אלו ("ספק השירות "), מצד שני. קישור בין הצדדים הנ"ל, מטרתם לאפשר למשתמשי האתר לקבל הצעות מחיר לצורך ביצוע שירותים על פי בחירתו של המשתמש. (להלן: ה"שירותים").
 5. האתר הינו רכושה הבלעדי של , הקיים לצורך קישור בין המשתמש מכל סוג שהוא ובין ספקי השירות, ו"החברה" כגוף המפעיל את האתר, לרבות האתר, אינה מהווה בשום מקרה ספק שירות ואינה מעורבת בין במישרין ובין בעקיפין בעסקה שנסגרת ומתבצעת בין ספק השירות ובין המשתמש.
 6. תנאי שימוש אלו יחולו על כל שימוש מצד המשתמש בין שהוא שיעשה בתחומי מדינת ישראל ובין מחוצה לה. ידוע למשתמש שתנאי השירות מהווים הסכם משפטי מחייב עם "החברה". במידה ויעשה שימוש באתר זה על ידי המשתמש במדינה אחרת שהרי ידוע למשתמש והוא מסכים לכך, כי קבלת תנאי שירות אלו כמוהם כקבלת השירות של אותה מדינה אחרת ועל המשתמש חלה האחריות לבדוק את תנאי וחוקי אותה מדינה, אם קיימים כאלה, לפני שהוא עושה שימוש באתר "החברה".
 7. בכפוף להסכמת המשתמש ואישור קבלת תנאי השירות על ידי המשתמש, החברה מאפשרת למשתמש לעשות שימוש באתר בכפוף לכך, כי השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו יהיה שימוש מוגבל ולא בלעדי, בלתי עביר ו/או כזה המאפשר הענקת רישיונות משנה, לעשות שימוש באתר ובשירותים המוצעים בו מעת לעת באמצעות מכשיר נייד או מחשב, או כל מכשיר אחר, אשר תואמים את דרישות השירותים. המשתמש מסכים לכך ומודע לכך, כי החברה אינה אחראית לכך שהשירותים יהיו תואמים למכשיר הנייד או למחשב או לכל מכשיר אחר בו עושה המשתמש שימוש לצורך גלישה באתר .
 8. הרשמה לאתר וכשרות השימוש בו: כל משתמש יכול לעשות שימוש באתר כל עוד הוא מקבל ומסכים לתנאי השירות שבו. "
 9. החברה" שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאפשר גישה לאתר למשתמש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בתנאי שאינן חורגות מהוראות החוק. במידה ונחסמה הגישה עבור משתמש לאתר כאמור, לא יהיה רשאי המשתמש לשוב ולהירשם באתר תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה, ככל שתהיה כזו.
 10. המשתמש יודע, כי רישום לאתר תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי חוק.
 11. ההרשמה לאתר לרבות יצירת שם המשתמש והסיסמא הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, בתמורה או שלא בתמורה. על משתמש חלה החובה לאבטח באופן אישי את הסיסמא המתקבלת מהאתר והוא אחראי באופן מלא לכל פעולה הנעשית מתוך החשבון שלו. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק כלשהו שייגרם בשל פריצה לחשבון שנגרמה בעקבות רשלנות של משתמש בשמירה על הסיסמא שלו.
 12. המשתמש מצהיר בזאת, כי הינו בעל כשרות משפטית על פי חוק להשתמש באתר זה ולהתחייב בחוזה כזה או אחר הנובע מהשימוש באתר ו/או ברכישת שירותים מכל מין וסוג בהתאם לדין באמצעות האתר ו/או דרכו. מובהר בזאת, כי השימוש באתר ע"י קטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. ככל שמשתמש הינו מתחת לגיל 18, הוא נדרש לבקש מהוריו או מהאפוטרופוס החוקי שלו רשות לפני השימוש באתר, והשימוש באתר על ידו יהא רק לאחר שהוריו או האפוטרופוס החוקי שלו קראו בעיון רב את תנאי השימוש והסכימו להם עם קבלתם ו/או עם הזמנת אחד מהשירותים באמצעותו. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה על המשתמש, הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו בלבד, והמשתמש לרבות הוריו ו/או האפוטרופוס החוקי שלו פוטר בזאת את "החברה" מכל אחריות בקשר לכך. במידה ולא התקבל אישור מפורש כאמור מהאפוטרופוס של המשתמש הקטין, על המשתמש הקטין להימנע מלעשות כל שימוש באתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותו. "החברה" אינה בודקת מראש את זהות המשתמש ולא תהיה לה כל אחריות בגין כל טענה או תביעה או דרישה של צד שלישי כנגד אותו משתמש או אחריות כלשהי לנזקים הנטענים ע"י משתמש שפעל בניגוד לאמור בתנאי שירות אלו.
 13. ככל שההרשמה באתר הינה בשם תאגיד, על התאגיד האחריות המלאה כי יוצר החשבון בשם התאגיד הינו בעל הסמכות כדין לעשות כן. "החברה" אינה בודקת מראש את זהות המשתמש ולא תהא לה כל אחריות בגין כל טענה או תביעה או דרישה של צד שלישי כנגד אותו משתמש או אחריות כלשהי לנזקים הנטענים ע"י המשתמש. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים שימוש אישי ובלבד שהשימוש נועד למטרות חוקיות ועומד בהוראות תנאי השימוש ובהוראות הדין, הרלוונטיות לכל מקרה ומקרה .על המשתמש עליו חלה האחריות הבלעדית לשימוש באתר וחל עליו איסור לעשות שימוש מסחרי באתר, לרבות גביית תשלום כלשהו עבור שירותים המוצעים באתר, או כל שימוש אחר שאינו אישי, אלא אם צוין אחרת במפורש בהוראה מהוראות תנאי השימוש או מהוראות אחרות שיופיעו באתר המאפשרים שימוש שכזה, מטעם "החברה".
 14. חלה חובה על המשתמש וחרף העובדה ש"החברה" הינה גורם מקשר בלבד בין המשתמש לספקי השירותים, להתייחס לספקי השירותים בכבוד, ולא לגרום להם ו/או לרכושם נזק וכן לא לעסוק בפעילות לא חוקית, מאיימת או מטרידה במהלך השימוש בשירותיהם ו/או ברכושם.
 15. עלות השימוש באתר לצורך השוואה והזמנת השירותים באמצעות האתר ולצורך הרשמה איננו כרוך בתשלום. ככל שהחברה תבקש לגבות בעתיד תשלום כלשהו בגין ההרשמה ו/או שימוש מסוים באתר ו/או בשירותים המסופקים דרכו מאת המשתמש, תתפרסם על כך הודעה באתר. על מנת לבקר באתר אין צורך בהרשמה. אולם, על מנת להשתמש בחלק מהשירותים המוצעים על ידו יש צורך בהשארת פרטים אישיים, לדוגמא: שם, מספר טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני. אינך מחויב/ת למסור פרטים אלה אך דע/י לך כי לא תוכל/י לעשות שימוש באתר באפליקציה ובחשבון בחלק מהשירותים הדורשים מסירת הפרטים הדרושים כאמור. הנתונים שתמסור/תמסרי בעת ההרשמה ישמרו במאגר המידע של האתר ו/או "החברה". שימוש האתר בפרטים אודותיך יהיה בכפוף למדיניות הפרטיות של "החברה" להלן.
 16. עליך להקפיד על מסירת פרטים נכונים בעת ההרשמה לאתר "החברה" ולעדכן את חשבונך בכל שינוי, שיהא בהתאם לפירוט במדיניות הפרטיות להלן.
 17. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא, לשמור על: (1) סודיות הסיסמא באתר(במידה ויש כזו); (2) כל פעילות אשר תתבצע באתר המותקנת על המכשיר הנייד שלך או במסגרת החשבון; (3) השימוש של כל צד שלישי בעקבות אובדן, גניבה או הפסקת שימוש מכל סיבה אחרת של המכשיר הנייד או בכל מכשיר מתקדם אחר (להלן בסעיף זה: "גניבת המכשיר"). המשתמש אינו רשאי להעביר או להמחות את זכויותיו או להאציל את חובותיו על פי החשבון, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מ"החברה".
 18. המשתמש מחויב להודיע ללא דיחוי ל"החברה" על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו באתר או על כל פגיעה אחרת באבטחת המידע הנוגעת לסיסמא או לגניבת המכשיר הנייד, בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: [email protected].
 19. "החברה" אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק אשר ייגרמו בשל מחדל של המשתמש למלא אחר תנאי השימוש או בשל כל שימוש לא מורשה בסיסמא שלך או בחשבון או בשל גניבת המכשיר או כל פגיעה אחרת באבטחת המידע כאמור. בנוסף, המשתמש עשוי להיות אחראי/ת לכל ההפסדים אשר ייגרמו ל"החברה" או לאחרים בשל שימוש שכזה. מומלץ להגן על המכשיר הנייד שלך באמצעי אבטחה, על מנת לשמור על פרטיותך ולמנוע שימוש בלתי מורשה באפליקציה .
 20. הגבלת אחריות
 21. "החברה"  אשר כאמור אינה מהווה כל צד לעסקה בין המשתמש ובין ספק השירות ולכן אין לה כל שליטה בדבר הכמות, האיכות, חוקיות, מוסריות או כל עניין אחר הקשור לטיב השירות ואיכותו המסופקים ע"י ספקי השירות המופיעים באתר.
 22. החברה"  אינה אחראית בדבר אמיתות או דיוק רישום פרטי הספק שירות באתר הנמסרים לה על ידו ואין לה את היכולת לוודא כי ספק השירות או המשתמש סיימו וביצעו את העסקה שנסגרה ביניהם בהצלחה. ל"החברה" אין את היכולת לוודא את זהותם, גילם ואזרחותם של המשתמשים באתר לרבות את זהותם וגילם ואזרחותם של המשתמשים שסוגרים עסקה עם ספק השירות באמצעות האתר והיא אינה מבצעת בדיקה מקדמית אודותם.
 23. המשתמש מסכים בזאת כי השימוש באתר הינו על אחריותו בלבד. "החברה", עובדיה, סוכניה, מנהליה, וצדדים שלישיים המספקים תוכן אינם מתחייבים כי השימוש באתר יהא נטול הפרעות או חסר תקלות או טעויות או יינתן כסדרו בלא הפסקות. כמו-כן אינם ערבים לדיוק, למהימנות התוכן או המידע או השירותים המפורסמים באתר. אנו עושים ככל יכולתנו לאמת את פרטי ספקי השירות שאנו מפרסמים ודואגים ככל הניתן לקבלת רמת שירות גבוהה ביותר.
 24. "החברה" לא תהא אחראית, בכל מקרה ולא לפי כל דין ולא לפי כל עילה (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר שלא במשפט, קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים כלפי המשתמש או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר ו/או עקיף, הנובעים מהשימוש באתר ו/או מהשירותים המוצעים בו ו/או המסופקים בו ע"י ספקי השירות הקיימים באתר.
 25. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו אחראי באופן בלעדי לכל שימוש הנעשה על ידו באתר או במוצרים ואין ולא תהא לו כל טענה כלפי "החברה" בכל נושא כזה או אחר הנובע מהשימוש באתר.
 26. ספקי השירות השונים המפורסמים והמופיעים באתר מוצגים בתום לב מטעם "החברה" ואין בהצגתם משום לקיחת אחריות מצד "החברה" לגבי אופיים של ספקי השירות לרבות טיב השירות שמספקים ובאשר לעובדיהם של ספקי השירות והמידע שסיפקו ל"החברה" לצורך פרסומם באתר.
 27. "החברה" לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שהתבצעה ע"י מי מספקי השירות המופיעים באתר ו/או החתומים עימה ו/או ע"י המשתמש באתר. "החברה" לא תישא באחריות לכל אתר חיצוני המקושר אליה באמצעות קישור או לינק ולא תישא באחריות לכל תוכן, פעולה, פרסום, המופיעים באותם אתרים כאמור.
 28. קניין רוחני
 29. האתר לרבות המשוב כהגדרתו להלן וצדדים שלישיים מטעמה ו/או כאלו שהעניקו לה הרשאה להשתמש בהם באתר הינם רכושה הבלעדי של "החברה" והיא בין אם רשומים ובין אם סודות מסחריים ומידע עסקי לא בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר וכל זכויות הקניין הרוחני באתר. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת עבודה נגזרת יצירת קישור, ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של "החברה" בכל דרך שהיא, בשלמותן ו/או בחלקן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מ"החברה" אסורה בהחלט. כל הפרת האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות קניין רוחני, באופן העלול להשית על המפר עונשים ו/או קנסות פליליים או אזרחיים.
 30. "החברה" לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע להפרת זכויות קניין רוחני שהתבצעו ע"י ספק השירות או המשתמש באמצעות פרסום באתר בין על ידה בהתאם לפרטים שמסר ספק השירות ובין ע"י המשתמש. "החברה" שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל מידע באתר המפר כל זכויות קניין רוחני שהובא לידיעתה כדבר הפרה מבלי לבחון אותו בכלים משפטיים כאלה ואחרים עד לקבלת אישור ע"י המפרסם את אותם פרטים והמאשר כי הללו אינם מפרים זכויות קניין רוחני.
 31. המשתמש או ספק השירות מעניק בזאת ל"החברה" אישור בלתי חוזר שאינו בלעדי, אינו מוגבל בזמן ובמקום וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את התכנים אותם הוא מסר ל"החברה" לצורך פרסום באתר (בחלקו או בשלמותו) וכן לשלב חומר זה ביצירות נגזרות או אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה.
 32. המשוב
 33. המשתמש רשאי לפנות ל"החברה" באמצעות דואר אלקטרוני באתר הצעות לשיפור וייעול השירותים (להלן: "המשוב"). "החברה" אינה מתחייבת להשתמש במשוב בכל צורה והוא מהווה את רכושה הבלעדי בכפוף לסעיף קניין רוחני דלעיל, "החברה" תעשה שימוש במשוב בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומובהר כי המשתמש אינו זכאי לקבלת פיצוי או תמורה מ בגינו.
 34. ספקי השירותים ואחריותם כלפי המשתמשים.
 35. המשתמש מעניק ל"החברה" ייפוי כוח בלתי חוזר לצורך השימוש בשירותים, להעביר מידע הכולל את שמו, מספר הטלפון שלו, מיקומו הגיאוגרפי לספקי השירותים. מידע זה יועבר לספקי השירותים על מנת שאלו יוכלו לספק למשתמש את השירותים הנחוצים.
 36. המשתמש מאשר ומסכים כי האתר משמש זירת פעילות וקישור בין משתמשים לספקי שירותים וכי "החברה", כגוף המפעיל את האתר, אינה מהווה, בשום מקרה, ספק שירות בכל דרך למשתמשי הקצה. "החברה" אינה מעורבת, במישרין או בעקיפין, בעסקה אשר מתבצעת בין כמשתמש לבין ספק השירות.
 37. ככל שלאחר קבלת מס' הטלפון ו/או פרטי יצירת הקשר של ספק השירות הרלוונטי באמצעות האתר, תיסגר עסקה עם ספק השירות הרלוונטי, הרי ש"החברה" אינה צד להסכם זה ולא תחול עליה החובה לדאוג לאכיפתו ו/או לקיומו. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו כי הינו אחראי באופן בלעדי לכל עסקה שתבוצע ו/או הסכם שייקשר בינו לבין ספק השירות הרלוונטי, והוא משחרר בזאת את "החברה", שותפיה, בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה, מכל אחריות שתקום, ככל שתקום, בגין כל פעולה, טענה, תביעה, ו/או דרישה בקשר להפסדים, נזקים, ו/או הוצאות הנובעות מ- ו/או הקשורות לפעולותיהם או מחדליהם של ספק השירות. יצוין כי החברה מחייבת את חברות ההובלה באתר בתנאי שירות והתחייבויות כלפי המשתמשים כפי שהם מפורטים בתקנון זה החל בסעיף 75.
 38. ידוע למשתמש שספק השירות בו בחר באמצעות האתר, הינו גורם חיצוני שאינו קשור ל"החברה" ואשר התחייבו בפניה כי להם ההיתרים והרישיונות ההכרחיים על פי חוק לאספקת השירות.
 39. המשתמש יכול לדרג את ספק השירות באתר, למשב את אופן השירות שניתן על-ידו. "החברה" מסתמכת על המצגים וההתחייבויות שניתנו לה ע"י ספק השירות ובאמצעות דירוג המשתמש לצורך הערכת טיב השירות לצרכי המשתמשים. "החברה" אינה בוחנת ו/או בודקת את ספק השירות לגבי הסמכתם לרבות קבלת מסמכים, ורישיונות והללו מתחייבים בפניה כי הם מוסמכים ליתן את השירות מטעמם על פי חוק. ידוע למשתמש כי ספק השירות הינו קבלן עצמאי ואינו מועסק ע"י "החברה", אינם משמשים כנציגיה ו/או שלוחיה.
 40. קופונים
 41. קודי שוברי ההנחה ("קופונ/ים)") ישלחו באמצעות אחד מאלה: דואר אלקטרוני, מסרונים, הודעות, והם מהווים הצעה לרכישת מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר, במחיר מוזל, במועדים, במחירים ובתנאים המפורטים להלן ו/או המצוינים באתר ("תנאי הקופונים"). השימוש בקופונים, לרבות רכישת מוצרים באמצעות האתר ו/או שימוש ושירותים באמצעותם כמוה כהסכמת המשתמש, מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש וליתר התנאים המופיעים באתר בעת השימוש בו. והוא מהווה הסכם משפטי מחייב בין המשתמש ובין "החברה". בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי הקופונים לבין הוראות הסכמים אחרים של "החברה" ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין השימוש בקופונים, יגברו הוראות תנאי הקופונים.
 42. מימוש הקופונים.
 43. באמצעות הקופונים תוכל לרכוש מוצרים ושירותים מסוימים של "החברה" ושל חברת GET PACKING מתוך לינק באתר, באמצעות הזנת קוד ההנחה המופיע על-גבי הקופון כחלק מהליך הרכישה.
 44. מימוש הקופון יעשה באמצעות תשלום בכרטיס אשראי בלבד. הקופון הינו אישי ולא ניתן למכירה, להעברה ו/או להמחאה, בין בתשלום ובין שלא בתשלום. ישנם קופונים המוגבלים בזמן. לאחר סיום תקופה זו, לא יהא לקופון כל תוקף. במצב דברים זה לא ניתן יהיה לעשות בו שימוש ואין המשתמש זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בגין הקופון שלא נוצל. השימוש בקופון הינו חד-פעמי, ולאחר מימושו לא ניתן יהיה לעשות בו כל שימוש נוסף. הקופונים אינם ניתנים להמרה לכסף בעבור ביצוע רכישות אחרות. ולא יוחזר עודף בעד קופון שמומש חלקית. אין כפל מבצעים ברכישות המתבצעות באמצעות קופונים. אלא אם צוין אחרת באתר.
 45. "החברה" רשאית לבטל את השימוש בקופון עבור המשתמש בכל דרך על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא הודעה מראש בין אם הופרו תנאי הקופון ע"י המשתמש ו/או שנעשה בו שימוש בלתי חוקי ולצורך הטעיה או פגיעה מכל סוג שהוא. "החברה" רשאית לבצע שינויים בתנאי הקופונים בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינויים מהותיים כאלה בקופונים ילוו בהודעה מוקדמת על כך באתר.
 46. תנאים נוספים הקשורים לשירותים
 47. השירותים באתר משתנים ומתעדכנים מעת לעת. יתכן וחלק מהשירותים יוסרו ונוספים יתווספו עם הזמן וזאת על פי שיקול דעתנו הבלעדי. חלק מהשירותים עשויים לכלול תנאי שימוש נוספים וייעודיים וככל שהשינויים יוצגו באתר. תנאים נוספים אלו ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
 48. הגבלת אחריות
 49. 'החברה" לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או שירותים שסופקו ע"י צדדים שלישיים, לרבות ספקי השירותים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע המופיע באתר ו/או משימוש בשירותים.
 50. "החברה" תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את האתר והשירותים המוצעים בה בצורה תקינה, ללא תקלות טכניות וללא הפרעות. יחד עם זאת, והיות ופעילות האתר מותנית בספקים וצדדים שלישיים, ייתכן והאתר לא יהא חסין מפני הפרעות ותקלות בפעילותו הסדירה.
 51. למשתמש לא תהא כל טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי "החברה" בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. ותהא פטורה מכל אחריות ו/או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בחומר המצוי באתר ו/או בשירותים השונים ו/או בתכנים בהם. "החברה" וכל מי שקיבל היתר מפורש ממנה (לרבות ספק השירות), רשאים לפרסם באמצעות האתר מידע מסחרי ופרסומות באמצעות שטחי פרסומת המיועדים לכך באתר. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות היא על המפרסמים בלבד ואין ל"החברה" ו/או המוצרים שבאתר כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים או למהימנותם. פרסום זה באתר לא ייחשב כעידוד ו/או כהמלצה מטעמה לרכישת השירותים הכלולים בפרסומות כאמור.
 52. שיפוי ופיצוי
 53. המשתמש מתחייב בזאת לשפות ולפצות את "החברה" או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האתר והשירותים בו.
 54. סמכות שיפוט וברירת הדין
 55. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בנוגע לאתר, לשירותים, , ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת שכזו הינו הדין הישראלי בלבד.
 56. הפעילות והשימוש באתר כפי שמפורט להלן אסורה בהחלט:
 57. אסורה כל פעילות המהווה לשון הרע של כל אדם, השמצת או הטרדה של כל אדם לרבות אך לא רק, פעילות הפוגעת או העלולה לפגוע, ישירות או בעקיפין, במוניטין  או השמצת  וכדומה.
 58. אסור כל פרסום העשוי |להכיל תכנים פורנוגרפיים ו/או פוגעניים. אסור אזכור "החברה" או הפניית קישור מאתר "החברה" לאתר אינטרנט חיצוני העלול לגרום נזק לאתר או לחייבו חובה שבדין.
 59. במסגרת השימוש באתר עליך להימנע מביצוע הפעולות הבאות: א. שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באתר לרבות העתקה, הפצה, שכפול, שימוש לכל מטרה אחרת ובכל מדיה פרסומית בתכנים המוצגים לרבות ע"י סריקת וכריית מידע, אחזור ואיסוף מידע מהאתר בין אם פורסמו ע"י "החברה" או ע"י מפרסמים ללא אישור בכתב מ. ב. שימוש העלול לפגוע באתר ובפעילותו התקינה ו/או במי מהמשתמשים באתר ו/או בזכויותיהם. ג. פעולות הנדסה חוזרת, די קומפילציה, שינויים, תרגומים, התאמות, פעולות שמטרתן ניסיון להתחקות אחר קוד המקור של האתר והאופן בו הינו פועל. ד. יצירת יצירות נגזרות ו/או עדכוני גרסה. ה. פגיעה בפרטיות המשתמשים ו/או צדדים שלישיים ללא קבלת הסכמתם מראש. ו. פגיעה בזכות הקניין הרוחני של חברת "החברה, של משתמשים אחרים ו/או של צדדים שלישיים. ז. כל פעולה שיש בה כדי להוות לשון הרע, השמצה, התעללות, הטרדה ,מעקב, איום ו/או פגיעה בזכויות אחרים וכד', העלאת תכנים לא חוקיים באמצעות האתר. ח. העברה באמצעות האתר של כל וירוס מחשב, קוד מחשב, קובץ או תוכנית העשויים להזיק ו/או להשתלט על פעילות של כל חומרה, תוכנה, פולשניים. ט. העברת מסר פרסומי באמצעות האתר(SPAM). . ניסיון גישה לאתר הדורש סיסמא ללא קבלת אישור סיסמא מ. יא. שימוש באתר ושירותיו לכל מטרה שאינה חוקית, ו/או מוסרית ו/או בלתי מורשית. לתשומת ליבך כי אי עמידתך בתנאי פסקה זו חושפת אותך לאחריות פלילית ו/או אזרחית ותהיה/תהיי צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק בשל הפרתם.
 60. מדיניות הפרטיות סוגי מידע- מסירת מידע לצד שלישי
 61. "מידע אישי" משמעותו מידע הנועד לזיהויו של אדם, ובכלל זה שם פרטי ושם משפחה, כתובת מגורים/כתובת למשלוח דואר, תמונת פרופיל, כתובת דואר אלקטרוני וכל פרט אישי אחר. המידע האישי יישמר במאגר המידע של "החברה".
 62. מומלץ כי המשתמש ימסור מידע מדויק שלא יהווה קושי ומניעה ל"החברה" לספק למשתמש את השירות המבוקש על ידו לרבות יכולת יצירת קשר עימו. יודגש כי אין חובת מסירת מידע זה על פי חוק. הינך מסכים ומצהיר בזה שמידע זה ניתן מרצונך החופשי על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים וכי הינך מסכים שהמידע ישמר במאגר מידע אשר יתכן וירשם בהתאם לדרישות החוק.
  "החברה" לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שלך, למעט אם: א.  החברה ביקשה רשותך ואתה נתת את הסכמתך המפורשת לכך. ב. באם מסירת המידע הינה לשלוחי "החברה" ו/או לפועלים מטעמה במידה הנדרשת לצורך אספקת השירותים אותם ביקשת ותפעול האתר. ג. על מנת למלא אחר כל דין, לרבות בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשת בית המשפט או כל ערכאה או רשות אחרת, המורה ל"החברה" להעביר את המידע האישי אודותיך לידם או לידי צד שלישי. ד. מקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין "החברה" שתחייב את חשיפת פרטיך. באם תבצע באמצעות האתר פעולות אשר לדעת  עומדות בניגוד לדין או בניגוד לתנאי ההסכם. ה. באם  תמכור את פעילות האתר ו/או תעביר בכל דרך שהיא את האתר כולו או חלקו לצד שלישי, בתמורה או שלא בתמורה, בין אם בדרך של המחאת זכויות ובין אם בדרך של מתן רישיון או רישיון משנה – וכן במקרה של מיזוג  עם גוף אחר או מיזוג פעולות האתר עם פעילות צד שלישי, ובלבד שצד שלישי זה יהא מחויב למלא אחר כללי תנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות.
 63. "החברה" תשתמש במידע האישי כ"מידע סטטיסטי" המכיל נתונים שאינם מזהים לאופן השימוש באתר, השירותים שביקשת, סוגם וכד'.. כמו כן יהא שימוש במידע העסקי לצרכיה הפנימיים, שיווקיים-מסחריים ולצורך תפעול האתר שיפור ושינוי תכנים בהתאם לניתוח המידע, אספקת השירותים ולרבות כל מטרה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של "החברה".  "החברה" עשויה להעביר מידע זה בתמורה או שלא בתמורה לצדדים שלישיים המצויים איתה בקשרים עסקיים או אחרים, לרבות חברות העוסקות בניתוח מידע סטטיסטי אנונימי. המשתמש נותן בזה הסכמתו ל"החברה" להסתייע בצדדים שלישיים לאיסוף וניתוח.
 64. אינך מחויב/ת למסור מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים/ה ומצהיר/ה בזאת שהמידע האישי שהינך מספק/ת ניתן לנו מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים וכיוצא בכך הינך מסכים/ה כי נשמור את המידע שסיפקת במאגר מידע אשר יתכן ויירשם, בהתאם לדרישות החוק.
 65. קישורים (לינקים) לאתרי צדדים שלישיים
 66. לינקים מסוימים הכלולים באתר מאפשרים למשתמשים להיכנס לאתרים או שירותים שאינם קשורים לחברה. קישורים אלה מוצעים לנוחיותך בלבד ואינם בשליטת "החברה", "החברה" אינה אחראית לזמינותם, אינה מקנה להם חסות, אינה אחראית לכל תוכן (לרבות פרסומות, מוצרים וכל מידע אחר) המופיע ו/או זמין דרכם (לרבות לינקים הכלולים בהם), אינה אחראית למדיניות הפרטיות או לפרקטיקות אחרות המופיעות בהם או הנהוגות ע"י צדדים שלישיים אלה. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים או התכנים האמורים וכל אינטראקציה בינך לבין צדדים שלישיים אלה הנם באחריותך והנך הנושא הבלעדי בהוצאות הקשורות בכך. "החברה" שומרת את הזכות לבטל או למחוק כל לינק ובכל עת.
 67. הנך מסכים/ה ומאשר/ת כי "החברה" לא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו, בקשר עם או כתוצאה מהשימוש בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות אתרים ו/או שירותים אלה.
 68. אבטחת מידע
 69. "החברה" מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. לתשומת לבך כי מערכות ונהלים אלה אומנם מקטינים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למערכות המחשוב של "החברה" ולשרתיה, אולם אינם מספקים בטחון מוחלט מפני פריצה ו/או גישה לא מורשית כאמור. לכן, "החברה" לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים לחלוטין מפני חדירה או גישה לא מורשית למידע המאוחסן על גבי מערכות המחשוב. עליך לשמור על שם המשתמש/ת וסיסמת הגישה לאתר, ולהימנע מלחשוף אותם לכל אדם אחר וכדאי שתתמיד להחליף את סיסמתך מידי כמה חודשים.
 70. "הודעות פוש"
 71. מיישמת באפליקציה שירות הודעות בדחיפה ("הודעות ה-Push" היא שיטה המאפשרת לשלוח התראות וצלילים כאשר הן אינן פועלות באותו רגע, דרך שרתי המכשיר עליו מותקנת האפליקציה (Apple או אנדרואיד, לפי העניין.
 72. במסגרת השימוש באפליקציה, תישלחנה, מעת לעת, למכשיר הנייד שברשותך (שעל גביו מותקנות האפליקציה ובו ביקשת לקבל את השירותים), הודעות Push באמצעותן תוכל/י להתעדכן אודות מוצרים ושירותים נוספים ש סבורה כי את/ה עשוי/ה למצוא בהם עניין, וכן לקבל מידע נוסף אודות  והאפליקציה. הודעות ה-Push תישלחנה בזמנים ובתדירות כפי שייקבע על-ידי . הנך מצהיר/ה כי ידוע לך שהודעות ה-Push עשויות לכלול מסרים שעשויים להיחשב כ"דבר פרסומת" כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008, והנך רשאי/ת לבטל או לעדכן את האפשרות לקבל את הודעות ה-Push, כולן או מקצתן, בכל עת, באמצעות שינוי הגדרות האפליקציה במכשיר הנייד שברשותך.
 73. אובדן ו/או גניבת המכשיר הנייד
 74. במקרה של אובדן המכשיר הנייד ו/או גניבת המכשיר, עליך להודיע על כך ללא דיחוי לחברה בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: [email protected] לאחר סיום מוצלח של תהליך הזיהוי,  תפעל על מנת למנוע שימוש בלתי מורשה בשירותים באמצעות המכשיר הנייד שלך ו/או החשבון, וכן על מנת לשמור את נתוני השימוש שלך באפליקציה ו/או באתר ו/או בחשבון ו/או בשירותים ולסייע בהעברתם למכשיר הנייד שלך, ככל שתחפוץ/י בכך.

 75. התחייבויות חברת ההובלה עם קבלת אישור הזמנה באתר GetMoving
 76. חברות ההובלה באתר חתומות על הסכמים מחייבים ואישרו כי תנאי ההסכם אלה חלים לא רק בינם לבין חברת GetMoving ltd' אלא גם בינם לבין כל לקוח באתר, אשר הזמין אותם כנותני שירות והופק אישור הזמנה.
 77. חברת ההובלה מחויבת לבצע את השירות במחיר שהוצע במכרז – וללא שינוי, למעט במקרים בהם היו תוספות מצד הלקוח אשר אינם מופיעים בהזמנה אך מצדיקים תוספת מחיר.
 78. תוספות להובלה מצד הלקוח מעבר לכתוב בהזמנה, יתומחרו בכפוף למחירון GetMoving המצורף.
 79. תוספות מחיר לא מוצדקות מצד חברת ההובלה יהוו עילה מוצדקת עבור GetMoving לסילוק נותן השירות מבין שורותיה.
 80. חברת ההובלה שחרגה מהתחייבותה בסעיף 78-79 , תחויב להשיב למזמין השירות את כל עלויות חיוב התוספות אשר גבתה מהלקוח -מעבר לנקוב במחירון GetMoving.
 81. חברת ההובלה מחויבת לבצע את העבודה בזמן ובמועד שנקבע בין הצדדים בהזמנה ובאמצעים אחרים.
 82. במקרה של איחור העולה על 3 שעות מטווח הזמנים שנקבע בהזמנה (אם לא סוכם בין הצדדים על מועד מאוחר יותר בטלפון או באמצעים אחרים) , חברת ההובלה תפצה את מזמין השירות במתן פיצוי מוסכם וישיר ללקוח בשווי 10% ממחיר ההובלה.
 83. חברת ההובלה מחויבת לנהוג ביושר, בהגינות ובתום לב ולספק שירות ברמה הגבוהה ביותר.
 84. חברת ההובלה מחויבת לספק את השירותים אשר הוצעו על ידה באופן אישי או באמצעות עובדיה ולא להעבירם ללא אישור ובכתב מאת מזמין השירות לצד ג' כלשהו.
 85. חברת ההובלה מחויבת ליצור קשר עם הלקוח עם קבלת הודעה על זכייה במכרז ולעדכנו כי הזמנתו התקבלה ולא יאוחר מ-5 שעות מרגע קבלת ההודעה
 86. במקרה וחברת ההובלה אינה יכולה לספק את השירות עליו התחייבה:
  • עליה להודיע ללקוח על אי יכולתה לבצע את ההזמנה בתאריך שנקבע.
  • במידה וביטול ההזמנה יהיה פחות מ-5 ימי עסקים מיום ביצוע העבודה, מחויבת חברת ההובלה בפיצוי מוסכם בסך שווי 50% מעלות השירות כפי שנקבע באישור ההזמנה.
 87. כל התחייבויות חברות ההובלה האמורות בסעיפים 2-11 תקפות אך ורק עם קבלת אישור הזמנה בדוא"ל שלכם לאחר שבחרתם חברת הובלה בדף תוצאות המכרז ע"י לחיצה על כפתור "הזמינו עכשיו".
 88. במקרה של אי הגעה למזמין השירות ביום ההובלה, כפי שנקבע באישור ההזמנה, מתחייבת חברת ההובלה בפיצוי מוסכם (ללא קשר לסיבת אי ההגעה), בסך סכום השירות המלא כפי שנקבע באישור ההזמנה וזאת בכפוף לבירור עם הנהלת האתר.
 89. לקוח אשר סגר עם חברת הובלה באמצעים ישירים אחרים ואין בידיו מספר הזמנה לא ייהנה מליווי ופיקוח שלנו על העבודה המתבצעת.
 90. חברות ההובלה מחויבות בהיתרים והרישיונות הבאים:
  • רישיון עוסק מורשה ו/או חברה בע"מ תקפים, ברשויות המס השונות.
  • העסקת עובדים כחוק ולפי כל דין.
 91. הסכמות הלקוח עם ביצוע הזמנת חברת הובלה באתר GetMoving
 92. ביטול הזמנה ע"י הלקוח:
  • ביטול הזמנה ע"י הלקוח ללא תשלום יעשה עד 3 ימי עסקים מיום תאריך ההובלה הנקוב בהזמנה.
  • ביטול הזמנה ע"י הלקוח בזמן הפחות מ-3 ימי עסקים ועד 24 שעות לפני תאריך ההובלה, מחייבת את הלקוח בתשלום 50% מסכום השרות הנקוב בהזמנה. באישור תקנון זה, הרי שהלקוח מסכים בפיצוי מוסכם זה.
  • ביטול הזמנה ע"י הלקוח בזמן הפחות מ-24 שעות מיום תאריך ההובלה כפי שנקוב בהזמנה, מחיבת את הלקוח בתשלום מלוא סכום השרות הנקוב בהזמנה. באישור תקנון זה, הרי שהלקוח מסכים בפיצוי מוסכם זה.
 93. שינויים בהזמנה ע"י הלקוח:
  • על הלקוח לידע את חברת ההובלה עד ליום אחד לפני ביצוע ההובלה, על תוספות פריטים, שינויים בנקודות הפריקה או הטעינה. אחרת, חברת ההובלה תהיה רשאית לסרב לבצע את התוספות, למרות שמוצע לה תוספת תשלום ע"פ הנקוב במחירון התוספות המצורף להזמנת העבודה.
  • במקרה בו יש שינוי בגישה לרחוב או במרחק פריקת/ טעינת המשאית מדלת הכניסה, הלקוח מחויב לידע את חברת ההובלה על כך ולשאת בהוצאות תוספת המחיר במקרה הצורך.
  • במקרה בו לא סומן בהזמנה שירותי נגרות (פירוק והרכבת רהיטים), כל דרישה מחברת ההובלה לביצוע עבודת נגרות, תבוצע בתוספת תשלום ורק אם ניתן לפרק / להרכיב את הפריט.
 94. במקרה בו לא הוזמן שרות אריזה, על הלקוח להכין את הבית כך שכל התכולה בארגזים, שקים, תיקים ומזוודות.
 95. אין להשאיר כחלק מהתכולה המועברת את הפרטים הבאים : כסף מזומן, תכשיטים, נשק, סמים ודברי ערך יקרים.
 96. חברת ההובלה לא תהיה אחראית על תכולה שנארזה שלא כראוי ע"י הלקוח. שלא כראוי פירושו: תכולה אשר אמורה להיות עטופה בנייר בידוד או ניילון בועות לצורך מיגון, לפני הכנסתה לארגזים או תכולת נוזלים אשר היו אמורים להיות מבודדים מיתר התכולה וכדומה.
 97. מומלץ לערוך בדיקת כל הרהיטים ומוצרי החשמל לפני תחילת ההובלה וכן עם סיומה ביחד עם מנהל צוות ההובלה בכדי למנוע מחלוקות בהקשר למצב הרהיטים לאחר ההובלה.
  הזמנת שירותי מנוף
 98. במידה ולקוח הזמין שירותי מנוף לדירה וחברת המנוף אינה יכולה למקם ופתוח מנוף עם גישה לחלון הדירה או למרפסת הדירה, אשר באמצעותם ניתן להרויד תכולה או להעלות תכולה, מחיר ההובלה ישונה בהתאם לביצוע הובלה מכיוון שיהיה צורך להוריד את התכולה במדרגות ובמעלית. (דבר אשר בהכרח משנה מהותית את עלות ההובלה).
 99. תשלום עבור שירותי מנוף אינו כלול במחיר ההובלה הסופי והתשלום ישולם ישירות לחברת המנופים ע"י הלקוח. (רשום במפורש בסמןך למקום סימון המנוף).

Getmoving מאחלת לכולם הובלה נעימה !

 

עדיין מחפשים שירותי הובלות? פתחו מכרז עכשיו!