תקנון האתר

תקנון השימוש באתר 

 1. אישורך את תקנון שירות זה מהווה את הסכמתך לתנאי השימוש שלהלן שנקבעו ע"י תתחיל לזוז בע"מ ח.פ 514919893 (להלן: "החברה").
 2. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן, עליך להימנע משימוש באתר ובשירותים המוצעים בו. כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת, כי הוא מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם במלואם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או בעליה ו/או מנהליה ו/או דירקטורים בה ו/או נושאי משרה בה ו/או סוכניה ו/או שלוחיה, בכל נושא ועניין.
 3. המשתמש יודע, כי רישום לאתר תוך התחזות לאחר או תוך הזנת פרטי שם או מספר טלפון שגויים, מהווים עבירה פלילית, האסורה על פי חוק.
 4. השימוש באתר מותר לכל אדם כשיר משפטית אשר גילו מעל 18 שנה.
 5. שרות ההשוואה באתר (פתיחת המכרז), ניתן בתמורה לכך שהנך מסכים שבסיום זמן המכרז וברגע קבלת תוצאות ההשוואה, שמך ומספר הטלפון שלך יועברו ל-4 נותני שירות לכל היותר, מבין אלו אשר הגישו לך הצעת מחיר  ואשר הינם חלק ממערכת החברה.
 6. המשתמש ו/או מזמין השירות מעניק לחברה ייפוי כוח בלתי חוזר, להעביר מידע הכולל את שמו, מספר הטלפון שלו, מיקומו הגיאוגרפי בסיום המכרז (סיום ההשוואה) לצורך חיבור ודיאלוג בין הצדדים בטרם בוצעה בחירה באחת מהצעות מהמחיר וכן באישור הזמנה אם נוצרה בין הצדדים, לצורך אספקת השירות אשר הוזמן.  
  1. 6. מטרת החיבור הישיר בינך ובין המציעים היא לאפשר לך להתרשם באופן אישי מהמציעים וכן בכדי לסייע לך להחליט, במי מבין המציעים ברצונך לבחור לביצוע השירות אותו ביקשת להשוות.
 7. האתר מהווה אך ורק גורם מקשר בין המשתמש ו/או מזמין השירות ובין נותני השירות באתר, לצורך השוואת מחירי הובלה, חיבור בין משתמשים באתר לבין נותני השירות באתר, הזמנת שירותי הובלה, שירותי מנוף, שירותי אריזה, חומרי אריזה, שירותי אחסנה ואחרים.
 8. המשתמש ו/או מזמין השירות יודע, מבין ומסכים, כי החברה כגוף המפעיל את האתר, איננה צד לעסקה בכל צורה ודרך בין משתמש באתר ו/או מזמין שירות באתר ובין נותני השירות באתר.
 9. החברה לא תהא אחראית, בכל מקרה ולא לפי כל דין ולא לפי כל עילה, לרבות נזיקית, חוזית, פלילית, עשיית עושר שלא במשפט, קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים כלפי המשתמש  ו/או מזמין השירות או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר ו/או עקיף, הנובעים מהשימוש באתר ו/או מהשירותים המוצעים בו ו/או המסופקים ו/או שאינם מסופקים והיו אמורים להיות מסופקים בו ע"י נותני השירות הקיימים באתר. המשתמש מצהיר כי אין ולא תהא לו כל טענה כלפי החברה בכל נושא כזה או אחר הנובע והנגזר מהשימוש באתר.
 10. החברה אינה אחראית בכל צורה ודרך לאכיפת תנאי השירות עליהם התחייב נותן השירות, בעת הצטרפותו למערכת החברה כלפי משתמשי האתר ו/או מזמיני השירות באתר.
 11. החברה מתחייבת שכל הדירוגים וחוות הדעת המופיעים באתר אודות נותני השירותים, מקוריים וניתנו אך ורק ע"י מזמיני השירותים באתר, ללא סייג וללא סינון.
 12. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב גישה לאתר למשתמש שפתח מכרז השוואה, לפרק זמן מסוים ועד שיתאפשר לו לבצע השוואה נוספת. זאת משום שמערכת האתר עובדת און ליין בזמן אמת וכל בקשת משתמש להשוואה, נשלחת באותו הרגע לנותני השירות לצורך מתן הצעת מחיר.
 13. אנו עושים ככל יכולתנו לאמת את פרטי נותני השירות שאנו מפרסמים ודואגים ככל הניתן לקבלת רמת שירות גבוהה ביותר ולאמת את הנתונים ככל וניתן, אך איננו יכולים להתחייב כי כל הפרטים שמסר אכן נכונים.
 14. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או שירותים שסופקו ע"י צדדים שלישיים, לרבות ספקי השירותים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע המופיע באתר ו/או משימוש בשירותים.
 15. החברה לא תישא באחריות לכל אתר חיצוני המקושר אליה באמצעות קישור או לינק ולא תישא באחריות לכל תוכן, פעולה, פרסום, המופיעים באותם אתרים כאמור.
 16. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת עבודה נגזרת יצירת קישור, ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של החברה בכל דרך שהיא, בשלמותן ו/או בחלקן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהחברה אסורה בהחלט. כל הפרת האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות קניין רוחני, באופן העלול להשית על המפר עונשים ו/או קנסות פליליים או אזרחיים.
 17. המשתמש ו/או מזמין השירות מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, אשר יגרמו לה כתוצאה מהפרתם של תנאים כלשהם בתקנון זה וכן, מביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לאמור בתקנון בקשר עם האתר והשירותים בו, ובזה הוצאת דיבה כנגד האתר או מי מעובדיו.
 18. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בנוגע לאתר, לשירותים ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה  לידי מוסד לבוררות לשכת עורכי הדין בישראל בלבד. פרטים להתקשרות הינם בדוא"ל [email protected] ובטלפון 036362249.
  1. 18 יוער כי התשלום בגין פניה לשירותי הבוררות, אם יחולו תשלומים כאלה, יחולו על הצד התובע או המתלונן.
 19. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים שאינם נותני שירות במערכת החברה, את המידע האישי שלך, למעט:
  19.1 החברה ביקשה רשותך ואתה נתת את הסכמתך המפורשת לכך.
  19.2 באם מסירת המידע הינה לשלוחי החברה ו/או לפועלים מטעמה במידה הנדרשת לצורך אספקת השירותים אותם ביקשת וכן לתפעול האתר. 
  19.3 על מנת למלא אחר כל דין, לרבות בתגובה להליך משפטי, בפתיחת הליך משפטי, צו גילוי או בקשת בית המשפט או כל ערכאה או רשות אחרת, המורה להחברה להעביר את המידע האישי אודותיך לידם או לידי צד שלישי. 
  באם  תמכור את פעילות האתר ו/או תעביר בכל דרך שהיא את האתר כולו או חלקו לצד שלישי, בתמורה או שלא בתמורה, בין אם בדרך של המחאת זכויות ובין אם בדרך של מתן רישיון או רישיון משנה  וכן במקרה של מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעולות האתר עם פעילות צד שלישי, ובלבד שצד שלישי זה יהא מחויב למלא אחר כללי תנאי השימוש הללו לרבות מדיניות הפרטיות.
 20. אינך מחויב/ת למסור מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים/ה ומצהיר/ה בזאת שהמידע האישי שהינך מספק/ת ניתן לנו מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים וכיוצא בכך הינך מסכים/ה כי נשמור את המידע שסיפקת במאגר מידע אשר יתכן ויירשם, בהתאם לדרישות החוק.
 21. בעת שימוש במערכת האתר המשתמש מאשר קבלת הודעת במסרונים ובדוא"ל, הנוגעות לבקשת השירות והמוצרים הנלווים לשירות שביקשת באתר.
 22. תנאי ההצטרפות עליהם חתם נותן השירות בעת הצטרפותו כוללים התחייבות ישירה מול מזמיני שירות באתר  לקיום התנאים הבאים:
  1. 22 נותן השירות מצהיר כי כל ההתחייבויות שלהלן תקפות כלפי מזמיני השירות במערכת האתר בכל עסקה שנסגרה בינו ובין מזמין השירות והתחייבויות אלו יוצגו לכל מזמין שירות באישור הזמנה אשר יתקבל ע"י המערכת לאחר שבחר מזמין השירות בהצעת מחיר בדף תוצאות המכרז. 
  2. 22 לבצע את השירות במחיר שהוצע במכרז – וללא שינוי, למעט במקרים בהם היו תוספות מצד מזמין השירות של מוצרים ו/או מנוף ו/או שירותי אריזה ו/או פירוק והרכבת רהיטים ו/או במקרים בהם הוסיף הלקוח נקודות איסוף ו/או פריקה ואשר אינם מופיעים בהזמנה, ומצדיקים תוספת מחיר.
  3. 22 תוספות של פריטים ע"י מזמין השירות מעבר לכתוב בהזמנה, יתומחרו בכפוף למחירון החברה כפי שנתקבל בצירוף לאישור הזמנה אשר נשלח בדוא"ל לצדדים וכפי שמפורסם באתר החברה.
  4. 22 נותן השירות מתחייב לתקן על חשבונו כל נזק שגרם למזמין השירות ו/או לרכושו, בין אם הנזק נגרם על ידו או ע"י מי מעובדיו ולא יאוחר מ-7 ימי עסקים מרגע קרות הנזק להוציא תנאים אלה:
   1. 22.4 מזמין השירות מודע ומסכים לעובדה כי אין אחריות על תקינות מוצרי חשמל, כגון מקררים, מכונות כביסה ומייבשים, מוצרים אלקטרוניים, טלוויזיות, ואחרים אשר נפגעו ו/או הפכו תקולים עקב תזוזתם בהובלה.
   2. 22.4 אין נותן השירות אחראי על כל נזק שנגרם לרכוש בעת ההובלה, אלא אם הנזק נגרם ברשלנות או רשלנות רבתי או בזדון וכן על מזמין השירות חלה החובה להוכיח רשלנות, רשלנות רבתית או זדון.
   3. 22.4  חוק השומרים תשכ"ז 1967 אינו חל על הסכם זה.
  5. 22 בעת סימון הזמנת מנוף, כתוב במפורש  במקום סימון המנוף ובאישור ההזמנה, כי עלות המנוף אינה כלולה במחיר הסופי והיא תשולם ישירות לחברת המנופים ע"י מזמין השירות (אשר תוזמן ע"י נותן השירות). מחיר שעת מנוף הנקוב במקום סימון המנוף מתייחס לצד אחד בלבד של ההובלה, קרי או לכתובת המוצא או לכתובת היעד, כנהוג בענף ההובלות. כמו כן, שעת המנוף תיחשב מלאה גם אם נפתח המנוף לדקה אחת בלבד בכתובת המוצא ולא ניתן להשתמש ביתרת הזמן לכתובת היעד מכיוון שהתמחור בענף מתייחס ל"עד שעת מנוף אחת ולפתיחת מנוף אחת בלבד".
  6. 22 המשתמש מסכים ומודע כי נותן השירות אינו אחראי בכל צורה ודרך ואף לא באופן חלקי , ישיר או עקיף בגין כל נזק שנגרם לתכולת המשתמש או לצד ג' או לבניין ע"י חברת המנופים.
  7. 22 לבצע את העבודה בזמן ובמועד שנקבע בין הצדדים בהזמנה ובאמצעים אחרים. אחרת, מתחייב נותן השירות במקרה של איחור מעבר לטווח הזמנים שנקבע בהזמנה, במתן פיצוי מוסכם ישיר למזמין השירות בסך 10% מסך הסכום הנקוב בהזמנה. 
  8. 22 לנהוג ביושר, בהגינות ובתום לב ולספק שירות ברמה הגבוהה ביותר.
  9. 22 לספק את השירותים באופן אישי או באמצעות עובדיו ולא להעבירם ללא אישור ובכתב מאת מזמין השירות לצד ג' כלשהו, למעט שירות מנוף אשר ברוב המקרים מסופק ע"י גורם חיצוני.
  10. 22 נותן השירות מצהיר כי הוא מחזיק במסמכים ואישורים התקפים מאת הרשויות ובהתאם להוראות כל דין לביצוע שירותי הובלה ואחרים נשוא הסכם זה ומתחייב להציגם בפני מזמין השירות בכל עת שיידרש לכך, ובכלל זה רישיון עוסק מורשה ו/או חברה בע"מ תקפים, ברשויות המס השונות.
  11. 22 במקרה ונותן השירות אינו יכול לספק הזמנה שנסגרה בינו לבין המשתמש הוא מתחייב:
   1. 22.11 להודיע למזמין השירות על אי יכולתו לבצע את ההזמנה, באופן מידיי עם היוודע לו על אי יכולתו לבצע את השירות מכל סיבה שהיא. 
   2. 22.11 כל עוד מועד הודעת הביטול ניתנה למזמין השירות עד ל- 3 ימי עסקים קודם למועד אספקת השירותים הנקוב בהזמנה, לא יהיה נותן השירות מחויב בפיצוי כלשהו ואינו אחראי לכל אובדן או נזק למזמין השירות כאמור בתקנון האתר. 
   3. 22.11 במידה ומועד הביטול ניתן למזמין השירות פחות מ-3 ימי עסקים ועד 24 שעות קודם למועד ביצוע השירותים כנקוב בהזמנה, מסכים  נותן השירות לתשלום פיצוי מוסכם למזמין השירות בסך 50% מהסכום הנקוב בהזמנה כולל מע"מ.
   4. 22.11 במידה ומועד הביטול פחות מ-24 שעות ממועד אספקת השירותים כנקוב בהזמנה או שנותן השירות כלל לא הגיע למזמין השירות ואף לא הודיע על ביטול, מסכים נותן השירות לתשלום פיצוי מוסכם למזמין השירות בסך 100% ממחיר ההובלה- סכום השירות המלא כנקוב בהזמנת העבודה כולל מע"מ.
 23. התחייבות והסכמות של מזמין השירות ישירות מול נותן השירות הנבחר לביצוע השירותים:
  1. 23 מזמין שירות באתר אשר בחר בחברת הובלה והונפק לו אישור הזמנה מחויב כלפי נותן השירות לאפשר את ביצוע השירות המוזמן וכמובן לשלם עבור השירות המוזמן.
  2. 23 ביטול הזמנה ע"י מזמין השירות בטווח הקצר מ- 3 ימי עסקים ועד 24 שעות ממועד ההובלה מחייבת את מזמין השירות בתשלום פיצוי מוסכם וישיר לנותן השירות בסך 50% מסכום השרות הנקוב בהזמנה. 
  3. 23 ביטול הזמנה ע"י מזמין השירות בטווח 24 שעות ומטה ממועד ההובלה מחייבת את מזמין השירות בתשלום פיצוי מוסכם לנותן השירות  בסך 100% מסכום השרות הנקוב בהזמנה. 
  4. 23 על מזמין השירות לידע את נותן השירות עד 24 שעות ממועד ביצוע ההובלה, על תוספות פריטים, שינויים בנקודות הפריקה או הטעינה, וכל שינוי אשר עשוי להשפיע על מחיר השירות או זמני הביצוע שלו. כתוצאה משינויים אלה, נותן השירות יהיה רשאי לסרב לבצע/להוביל את התוספות, למרות שהוצע לו תוספת תשלום ע"פ הנקוב במחירון התוספות המצורף להזמנת העבודה, מסיבות סבירות כגון:
   1. 23.4 השינויים הנדרשים עשויים לעכב ולמנוע מנותן השירות להגיע בזמן ללקוח הבא.
   2. 23.4 השינויים הנדרשים מצריכים משאית נוספת או כוח אדם נוסף שאינו זמין אצל ספק השירות.
   3. 23.4  השינויים המתבקשים אינם אפשריים מבחינת ביצוע ע"פ דעתו הבלעדית של נותן השירות. 
   4. 23.4 טיעונים סבירים אחרים.
  5. 23 במקרה בו יש שינוי בגישה לרחוב או במרחק פריקת/ טעינת המשאית מדלת הכניסה, מזמין השירות מחויב לידע את נותן השירות על כך ולשאת בהוצאות תוספת המחיר במקרה הצורך ע"פ מחירון התוספות המצורף לאישור הזמנה ו/או המצוי באתר.
  6. 23 במקרה בו לא סומן בהזמנה שירותי נגרות (פירוק והרכבת רהיטים), כל דרישה  ברגע האחרון של מזמין השירות לביצוע עבודת נגרות, תבוצע בתוספת תשלום ורק בתנאי שניתן לפרק / להרכיב את הפריט ובתנאי שנותן השירות מסכים ומוכן לבצע את שירותי הנגרות הנוספים.
  7. 23 במקרה בו לא הוזמן שרות אריזה, על מזמין השירות להכין את הבית כך שכל התכולה בארגזים, שקים, תיקים ומזוודות ולא לעכב את עבודתו של נותן השירות. אחרת, יהיה רשאי נותן השירות שלא לבצע את ההובלה והדבר לא ייחשב כהפרה מצדו, אלא כהפרת מזמין השירות את הזמנת העבודה שהינו הסכם לכל דבר ועניין ומזמין השירות ישא בפיצויים המוסכמים ע"פ תקנון זה כאילו וביטל את ההזמנה שלא במועד המותר.
  8. 23 מזמין השירות מודע כי חל איסור מוחלט להשאיר כחלק מהתכולה המועברת את הפרטים הבאים: כסף מזומן, תכשיטים, נשק, סמים ודברי ערך יקרים. 
   1. 23.8 מוסכם על מזמין השירות כי במידה והושארו בכל זאת פריטים אלה בתוך קרטוני התכולה ו/או בכל דרך אחרת, האחריות על אובדנם ו/או היעלמם ו/או טענה לגנבתם תהיה על אחריותו הבלעדית של מזמין השירות.  כמו כן, מזמין השירות לא יוכל לתבוע אובדן או גניבה של כסף מזומן, תכשיטים, נשק וסמים.
  9. 23 מזמין השירות מודע ומסכים כי נותן השירות לא יהיה אחראי על תכולה שנארזה שלא כראוי ע"י מזמין השירות. שלא כראוי פירושו: תכולה אשר אמורה להיות עטופה בנייר בידוד או ניילון בועות לצורך מיגון, לפני הכנסתה לארגזים ו/או תכולת נוזלים אשר היו אמורים להיות מבודדים מיתר התכולה וכדומה.
  10. 23 על מזמין השירות חלה חובה לערוך בדיקה של כל הרהיטים ומוצרי החשמל לפני תחילת ההובלה וכן עם סיומה ביחד עם מנהל צוות ההובלה בכדי למנוע מחלוקות בהקשר למצב הרהיטים לאחר ההובלה.

 

 Getmoving  מאחלת לכם הובלה נעימה !