תקנון האתר

תקנון זה הינו מקוצר וכולל 3 חלקים על מנת שיהיה קל ופשוט להבינו:
חלק א- תנאים כללים.
חלק ב - התחייבויות ספק השירות.
חלק ג- התחייבות הלקוח/ המשתמש/ מזמין השירות.

חלק א'

 1. שרות ההשוואה באתר ופתיחת המכרז באתר, ניתנים חינם וללא כל עלות.
 2. השימוש באתר Getmovig.co.il  (להלן: "האתר"), על ידך, המשתמש (להלן: "משתמש או לקוח"), באמצעות השארת פרטים באתר או באמצעות פתיחת מכרז באתר ו/או ביצוע הזמנת שירות באתר בין בתשלום ובין שלא בתשלום, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו ע"י חברת "תתחיל לזוז בע"מ ובשמה באנגלית:  Get moving ltd  ח.פ. 514919893 שכתובתה רח' חרמון 4 בני ברק  (להלן: "החברה")
 3. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן (להלן :"תנאי השימוש") עליך להימנע משימוש באתר ובשירותים המוצעים בו. כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת, כי הוא מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם במלואם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה או תביעה נגד החברה, בעליה מנהליה, דירקטורים בה, נושאי משרה בה, סוכניה, שלוחיה, עובדיה ו/או מי מטעמה בנוגע לתנאי השימוש שלהלן.
 4. האתר מהווה גורם מקשר בין המשתמש ובין ספקי השירות באתר לצורך השוואת מחירי הובלה והזמנת שירותי הובלה, מנוף, שירותי אריזה, חומרי אריזה, שירותי אחסנה ואחרים. המשתמש מאשר ומסכים כי החברה, כגוף המפעיל את האתר, אינה מהווה, בשום מקרה, ספקית שירות בכל דרך למשתמשי הקצה. (לקוח/ נותן שירות).
 5. ידוע למשתמש כי אישור תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב מול החברה ומול ספק השירות מולו נסגרה עסקה לביצוע הובלה (עסקה פירושה בחירת הלקוח בחברת הובלה, באמצעות מערכת האתר וקבלת "טופס הזמנה מהמערכת").
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום גישה לפתיחת מכרז למשתמש אשר פתח בעבר מכרז באתר וטרם עברו 10 ימים עד לפתיחת מכרז השוואה נוסף.
 7. המשתמש יודע, כי רישום לאתר תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי חוק.
 8. ההרשמה לאתר לרבות יצירת שם המשתמש והסיסמא הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, בתמורה או שלא בתמורה. על משתמש חלה החובה לאבטח באופן אישי את הסיסמא המתקבלת מהאתר והוא אחראי באופן מלא לכל פעולה הנעשית מתוך החשבון שלו. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק כלשהו שייגרם בשל פריצה לחשבון שנגרמה בעקבות רשלנות של משתמש בשמירה על הסיסמא שלו.
 9. השימוש באתר מותר לכל אדם כשיר משפטית אשר גילו מעל 18 שנה.
 10. על מנת להשתמש בחלק מהשירותים המוצעים ע"י החברה, יש צורך בהשארת פרטים אישיים, לדוגמא: שם, מספר טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני. הנתונים שתמסור/תמסרי בעת ההרשמה ישמרו במאגר המידע של האתר ו/או החברה. שימוש האתר בפרטים אודותיך יהיה בכפוף למדיניות הפרטיות של החברה ובהתאם להוראות החוק.
 11. באם כמשתמש במערכת האתר, סגרת עסקה עם ספק שירות בעל פה או שלא באמצעות מערכת האתר ולא הונפק לך אישור הזמנה, החברה לא תספק שירות כלשהו ולא תתערב בשום צורה ודרך במתרחש בין הצדדים. 
 12. אנו עושים ככל יכולתנו לאמת את פרטי ספקי השירות שאנו מפרסמים ודואגים ככל הניתן לקבלת רמת שירות גבוהה ביותר ולאמת את הנתונים ככל וניתן.
 13. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או שירותים שסופקו ע"י צדדים שלישיים, לרבות ספקי השירותים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע המופיע באתר ו/או משימוש בשירותים.
 14. החברה לא תהא אחראית, בכל מקרה ולא לפי כל דין ולא לפי כל עילה (לרבות נזיקית, חוזית, פלילית, עשיית עושר שלא במשפט, קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים כלפי המשתמש או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר ו/או עקיף), הנובעים מהשימוש באתר ו/או מהשירותים המוצעים בו ו/או המסופקים בו ע"י ספקי השירות הקיימים באתר. המשתמש מצהיר כי אין ולא תהא לו כל טענה כלפי החברה בכל נושא כזה או אחר הנובע מהשימוש באתר.
 15. החברה לא תישא באחריות לכל אתר חיצוני המקושר אליה באמצעות קישור או לינק ולא תישא באחריות לכל תוכן, פעולה, פרסום, המופיעים באותם אתרים כאמור.
 16. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת עבודה נגזרת יצירת קישור, ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של החברה בכל דרך שהיא, בשלמותן ו/או בחלקן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהחברה אסורה בהחלט. כל הפרת האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות קניין רוחני, באופן העלול להשית על המפר עונשים ו/או קנסות פליליים או אזרחיים.
 17. החברה מתחייבת שכל הדירוגים וחוות הדעת המופיעים באתר אודות נותני השירותים, מקוריים וניתנו אך ורק ע"י לקוחות באתר, ללא סייג וללא סינון.
 18. המשתמש מעניק לחברה ייפוי כוח בלתי חוזר לצורך השימוש בשירותים, להעביר מידע הכולל את שמו, מספר הטלפון שלו, מיקומו הגיאוגרפי לספקי השירותים. מידע זה יועבר לספקי השירותים על מנת שאלו יוכלו לספק למשתמש את השירותים הנחוצים.
 19. ככל ותתבצע הזמנה באמצעות מערכת האתר (להלן: "טופס הזמנה") והתעוררה מחלוקת בין הצדדים, החברה תפעל ככל יכולתה לגשר בין הצדדים .במידה ותמצא לנכון, עשויה החברה להפעיל את הסנקציות הכספיות והאחרות, הנתונות בידיה, מתוקף הסכמים ותקנונים אשר עליהם חתמו נותני השירותים מול החברה. אך במקרה והצדדים לא יגיעו לפשרה, החברה תספק למשתמש ולספק השירות את ההתחייבויות וההסכמות עליהם הסכימו כל אחד מהצדדים בעת התקשרותם בהסכם הזמנה מחייב וכל אחד מהצדדים יהי רשאי לפעול ע"פ חוק לאכיפת ההסכם.
 20. המשתמש מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האתר והשירותים בו, ובזה הוצאת דיבה כנגד האתר או מי מעובדיו.
 21. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בנוגע לאתר, לשירותים ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת שכזו הינו הדין הישראלי בלבד.
 22. "מידע אישי" משמעותו מידע הנועד לזיהויו של אדם, ובכלל זה שם פרטי ושם משפחה, כתובת מגורים/כתובת למשלוח דואר, תמונת פרופיל, כתובת דואר אלקטרוני וכל פרט אישי אחר. המידע האישי יישמר במאגר המידע של "החברה".
 23. על המשתמש למסור מידע מדויק שלא יהווה קושי ומניעה לחברה לספק למשתמש את השירות המבוקש על ידו לרבות יכולת יצירת קשר עימו. יודגש כי אין חובת מסירת מידע זה על פי חוק.
 24. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שלך, למעט:
  • החברה ביקשה רשותך ואתה נתת את הסכמתך המפורשת לכך
  • באם מסירת המידע הינה לשלוחי החברה ו/או לפועלים מטעמה במידה הנדרשת לצורך אספקת השירותים אותם ביקשת ותפעול האתר.
  • על מנת למלא אחר כל דין, לרבות בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשת בית המשפט או כל ערכאה או רשות אחרת, המורה להחברה להעביר את המידע האישי אודותיך לידם או לידי צד שלישי.
  • מקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין החברה שתחייב את חשיפת פרטיך. באם תבצע באמצעות האתר פעולות אשר לדעת  עומדות בניגוד לדין או בניגוד לתנאי ההסכם.
  • באם  תמכור את פעילות האתר ו/או תעביר בכל דרך שהיא את האתר כולו או חלקו לצד שלישי, בתמורה או שלא בתמורה, בין אם בדרך של המחאת זכויות ובין אם בדרך של מתן רישיון או רישיון משנה – וכן במקרה של מיזוג  עם גוף אחר או מיזוג פעולות האתר עם פעילות צד שלישי, ובלבד שצד שלישי זה יהא מחויב למלא אחר כללי תנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות.
 25. החברה תשתמש במידע האישי כ"מידע סטטיסטי" המכיל נתונים שאינם מזהים לאופן השימוש באתר, השירותים שביקשת, סוגם וכד'.. כמו כן יהא שימוש במידע העסקי לצרכיה הפנימיים, שיווקיים-מסחריים ולצורך תפעול האתר שיפור ושינוי תכנים בהתאם לניתוח המידע, אספקת השירותים ולרבות כל מטרה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של "החברה".  "החברה" עשויה להעביר מידע זה בתמורה או שלא בתמורה לצדדים שלישיים המצויים איתה בקשרים עסקיים או אחרים, לרבות חברות העוסקות בניתוח מידע סטטיסטי אנונימי. המשתמש נותן בזה הסכמתו ל"חברה" להסתייע בצדדים שלישיים לאיסוף וניתוח, בכפוף לחוק.
 26. אינך מחויב/ת למסור מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים/ה ומצהיר/ה בזאת שהמידע האישי שהינך מספק/ת ניתן לנו מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים וכיוצא בכך הינך מסכים/ה כי נשמור את המידע שסיפקת במאגר מידע אשר יתכן ויירשם, בהתאם לדרישות החוק.
 27. הנך מסכים/ה ומאשר/ת כי החברה לא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו, בקשר עם או כתוצאה מהשימוש בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות אתרים ו/או שירותים אלה."
 28. בעת שימוש במערכת האתר הנך מאשר קבלת הודעת במסרונים/הודעות פוש, הנוגעות לבקשת השירות והמוצרים הנלווים לשירות מאתר החברה בלבד.

חלק ב'

התחייבויות ספק השירות:

 1. כל ההתחייבויות אשר להלן תקפות אך ורק עם קבלת אישור הזמנה מאתר החברה, לאחר בחירת חברת הובלה בדף תוצאות המכרז.
 2. חברות ההובלה באתר חתומות על הסכם הצטרפות מול החברה ובו התחייבו ואישרו כי תנאי ההסכם מחייבים אותם כלפי משתמשי האתר ובהם פיצויים כספיים במידת הצורך והתחייבויות שונות כפי שיפורט להלן:
 3. ספק השירות מחויב לבצע את השירות במחיר שהוצע במכרז – וללא שינוי, למעט במקרים בהם היו תוספות מצד הלקוח אשר אינם מופיעים בהזמנה אך מצדיקים תוספת מחיר.
  • יוער כי ספק השירות אינו מחויב לבצע תוספות אשר אינן מופיעות בטופס ההזמנה.
  • תוספות להובלה מצד הלקוח מעבר לכתוב בהזמנה, יתומחרו בכפוף למחירון Getmoving המצורף לטופס הזמנה.
  • תוספות מחיר לא מוצדקות מצד ספק השירות יהוו עילה מוצדקת עבור החברה לסילוק נותן השירות מבין שורותיה וכן החברה תדרוש את החזר התוספות מחברת ההובלה למשתמש האתר.
  • ספק השירות מחויב לבצע את העבודה בזמן ובמועד שנקבע בין הצדדים בטופס ההזמנה.
 4. במקרה של איחור מטווח הזמנים הנקוב בהזמנה  (אלא, אם לא סוכם בין הצדדים על מועד מאוחר יותר בטלפון או באמצעים אחרים) , ספק השירות יפצה את מזמין השירות בפיצוי מוסכם וישיר ללקוח בשווי 10% ממחיר ההובלה.
 5. ספק השירות מחויב לנהוג ביושר, בהגינות ובתום לב ולספק שירות ברמה הגבוהה ביותר.
 6. ספק השירות מחויב לספק את השירותים אשר הוצעו על ידה באופן אישי או באמצעות עובדיו ולא להעבירם ללא אישור ובכתב מאת מזמין השירות לצד ג' כלשהו.
 7. ספק השירות מחויב ליצור קשר עם הלקוח עם קבלת הודעה על זכייה במכרז ולעדכנו כי הזמנתו התקבלה ולא יאוחר מ-5 שעות מרגע קבלת ההודעה.
 8. ספק השירות אשר מחזיק בידו ביטוח מכל סוג שהוא, עשוי ורשאי לדרוש מהלקוח השתתפות עצמית עד לסכום של 2,000 ש"ח במקרה נזק.
 9. ביטוח סחורה בהעברה שמחזיקות חברות ההובלה אינן מבטחות טלוויזיות ומסכים שונים.

  ביטול הזמנה ע"י ספק שירות:
 10. במקרה וספק השירות אינו יכול לספק את השירות עליו התחייב, החברה תנסה לאתר עבור הלקוח/ ספק השירות חברת הובלה חילופית באותו המחיר ולאותו יום בו נקבעה ההובלה (ועשוי להתבצע באיחור מהזמן הנקוב המקורי של עד 5 שעות מרגע הודעת המשתמש על המקרה).
  • 48 ועד 24 שעות ממועד ההובלה: ישלם ספק השירות פיצוי מוסכם ללקוח בסך -50% מעלות השירות כפי שנקוב בהזמנה ובתנאי שאין הדבר נבע ממחלוקת בין הלקוח לספק השירות.
  • 24 שעות ומטה ממועד ההובלה:ישלם ספק השירות פיצוי מוסכם ללקוח בסך -100% מעלות השירות כפי שנקוב בהזמנה ובתנאי שאין הדבר נבע ממחלוקת בין הלקוח לספק השירות.
  • במקרה והחברה לא איתרה עבור הלקוח חברת הובלה חילופית:
 1. חברות ההובלה מחויבות בהיתרים והרישיונות הבאים:
  • רישיון עוסק מורשה ו/או חברה בע"מ תקפים, ברשויות המס השונות.
  • העסקת עובדים כחוק ולפי כל דין.

חלק ג'

התחייבות מזמין השירות (המשתמש):

 1. מזמין שירות באתר אשר בחר בחברת הובלה והונפק לו אישור הזמנה מחויב כלפי האתר וכלפי ספק השירות לאפשר את ביצוע השירות המוזמן וכמובן לשלם עבור השירות המוזמן.
 2. ביטול הזמנה ע"י המשתמש בטווח 48-24 שעות מכל סיבה שהיא ממועד ההובלה: מחייבת את מזמין השירות בתשלום לספק השירות בסך 50% מסכום השרות הנקוב בהזמנה. באישור תקנון זה, הרי שהמשתמש מסכים לפיצוי מוסכם זה והוא מוותר בזאת על כל טענה מכל סוג שהוא.
 3. ביטול הזמנה ע"י המשתמש בטווח 24 שעות ומטה ממועד ההובלה: מחייבת את מזמין השירות בתשלום לספק השירות בסך 100% מסכום השרות הנקוב בהזמנה. באישור תקנון זה, הרי שהמשתמש מסכים לפיצוי מוסכם זה והוא מוותר בזאת על כל טענה מכל סוג שהוא.

  שינויים בהזמנה / תוספות ע"י הלקוח:
 4. על הלקוח לידע את ספק השירות עד 24 שעות ממועד ביצוע ההובלה, על תוספות פריטים, שינויים בנקודות הפריקה או הטעינה. ובכל מקרה מקבל השירות מתחייב לשלם תוספת מחיר עבור פריטים שאינם מופיעים בהזמנת העבודה או שאינם תואמים את הפריטים הנקובים בהזמנת העבודה וזאת ע"פ מחירון האתר המצורף לתקנון זה ולהזמנת העבודה. 
  ספק השירות יהיה רשאי לסרב לבצע את התוספות, למרות שהוצע לו תוספת תשלום ע"פ הנקוב במחירון התוספות המצורף להזמנת העבודה, מסיבות סבירות כגון:
  • השינויים הנדרשים עשויים לעכב ולמנוע מספק השירות להגיע בזמן ללקוח הבא.
  • השינויים הנדרשים מצריכים משאית נוספת או כוח אדם נוסף שאינו זמין אצל ספק השירות.
  • השינויים המתבקשים אינם אפשריים מבחינת ביצוע ע"פ דעתו של ספק השירות.
  • טיעונים סבירים אחרים.
 5. במקרה בו יש שינוי בגישה לרחוב או במרחק פריקת/ טעינת המשאית מדלת הכניסה, הלקוח מחויב לידע את ספק השירות על כך ולשאת בהוצאות תוספת המחיר במקרה הצורך.
 6. שביל הכניסה סטנדרטי נחשב כמרחק של עד 20 מטר מחניית המשאית וללא מדרגות. שביל כניסה העולה על 20 מטרים או הכולל בתוכו מדרגות לצורך הגעה לכניסה לחדר מדרגות הבניין תהיה כרוכה בעלות תוספת מחיר על הנקוב בהזמנה. (תוספות עבור שביל כניסה חריג מעל 20 מטר ועד 50 מטר או עד 15 מדרגות לפני הכניסה לבנין כרוך בתוספת  של  25% ממחיר ההובלה, מעל 50 מטר ועד 100 מטר ומעל 15 מדרגות ועד 30 מדרגות לפני הכניסה לבנין כרוך בתוספת של  50% ממחיר ההובלה, ומעל 100 מטר ומעלה 30 מדרגות - 75% תוספת מחיר. מחיר התוספות מתייחס לצד אחד של ההובלה, קרי או לכתובת המוצא או לכתובת היעד אם חלה תוספת שביל חריג בשני הצדדים יתומחרו התוספות עבור כל אחד מהם בנפרד.
 7. המחיר הנקוב בהזמנה מתייחס לפריטים סטנדרטיים, אלא אם צוין אחרת במפורש בהערות בטופס ההזמנה, כי פריט/ים כלשהם הנקובים אינם סטנדרטיים. פריט שאינו סטנדרטי הוא פריט הגדול וכבד משמעותית מהמוצר הסביר הממוצע. במקרה כזה עשויה להיות תוספת מחיר ע"פ שיקול דעתה או של חברת ההובלה ובהסכמת הצדדים. באין הסכמה כזו, תהיה רשאית חברת ההובלה שלא להוביל את הפריט הספציפי.
 8. במקרה בו סומנה מעלית בהזמנה אך היא קטנה מכדי להוריד בה את תכולת הבית, הנך מסכים שיחולו עליך תשלום תוספות כנקוב במחירון ו/או עלויות מנוף במידת הצורך.
 9. במקרה בו לא סומן בהזמנה שירותי נגרות (פירוק והרכבת רהיטים), כל דרישה ממזמין השירות לביצוע עבודת נגרות, תבוצע בתוספת תשלום ורק בתנאי שניתן לפרק / להרכיב את הפריט ובתנאי שספק השירות מסכים ומוכן לבצע את שירותי הנגרות ברגע האחרון.
 10. במקרה בו לא הוזמן שרות אריזה, על הלקוח להכין את הבית כך שכל התכולה בארגזים, שקים, תיקים ומזוודות, אחרת, ספק השירות יהיה רשאי שלא לבצע את ההובלה והדבר לא ייחשב לו כהפרה הסכם עבודה , אלא כהפרת הלקוח את הזמנת העבודה שהינו הסכם לכל דבר ועניין. כמו כן, ביטול ספק השירות את ביצוע ההובלה מסיבה זו שהבית אינו מוכן להובלה, תהווה גם עילה מצידו לתביעה את הלקוח, בגין הפסדהשתכרות של יום עבודה מלא כנקוב בהזמנה. 
 11. אין להשאיר כחלק מהתכולה המועברת את הפרטים הבאים : כסף מזומן, תכשיטים, נשק, סמים ודברי ערך יקרים.
  • מוסכם על מזמין השירות כי לא יוכל לתבוע אובדן או גניבה של כסף מזומן, תכשיטים, נשק וסמים.
 12. ספק השירות לא יהיה אחראי על תכולה שנארזה שלא כראוי ע"י הלקוח. שלא כראוי פירושו: תכולה אשר אמורה להיות עטופה בנייר בידוד או ניילון בועות לצורך מיגון, לפני הכנסתה לארגזים או תכולת נוזלים אשר היו אמורים להיות מבודדים מיתר התכולה וכדומה.
 13. מומלץ לערוך בדיקת כל הרהיטים ומוצרי החשמל לפני תחילת ההובלה וכן עם סיומה ביחד עם מנהל צוות ההובלה בכדי למנוע מחלוקות בהקשר למצב הרהיטים לאחר ההובלה.
 14. המחיר אינו כולל טיפ אם ברצונכם לתת לצוות המובילים. (כהמלצה, נהוג בענף לתת בין 10-15% ממחיר ההובלה)
 15. בעת סימון הזמנת מנוף, כתוב במפורש כי עלות המנוף אינה כלולה במחיר הסופי והיא תשולם ישירות לחברת המנופים(אשר תוזמן ע"י חברת ההובלה) אך תשולם ע"י מזמין השירות.

 Getmoving  מאחלת לכם הובלה נעימה !